Checklists
Laatst gewijzigd op: 25 januari 2024
diversiteitsbeleid

Diversiteitsbeleid

Veel organisaties willen graag een afspiegeling zijn van de maatschappij. Dat betekent dat iedereen, met welke culturele achtergrond, genderidentiteit of leeftijd, welkom moet zijn. En dus moet de werkvloer ook zo ingericht zijn dat iedereen zich veilig en welkom voelt. Goed diversiteitsbeleid helpt daarbij. Het zorgt ervoor dat er gelet wordt op de personele samenstelling in een organisatie, het probeert discriminatie en (onbewuste) bevoordeling te voorkomen en het geeft ruimte om talenten van iedereen beter tot hun recht te laten komen.

HR & diversiteitsbeleid

Als HR-professional heb je een leidende rol bij diversiteitsbeleid binnen jouw organisatie. Dat bestaat uit allerlei facetten:

Divers werving- en selectiebeleid

Wil je een meer diverse workforce, dan zal je anders moeten werven en selecteren. Het blijkt dat veel sollicitatieprocedures leiden tot onbewuste discriminatie of het voortijdig afhaken van sommige groepen. Dit komt jouw employer branding niet ten goede. Denk dus eens aan andere vormen van werven en selecteren. Stem werving en selectie dus af op een brede doelgroep, gebruik inclusieve taal, leg functie-eisen, kandidatenprofielen en beoordelingscriteria vooraf vast en zorg voor een divers samengestelde selectiecommissie.

Diversiteit in arbeidsvoorwaarden

Natuurlijk moet je iedereen die hetzelfde werk doet, hetzelfde betalen. Maar er zijn ook mogelijkheden om tegemoet te komen aan diversiteit, zoals bij verlof. De oude officiële feestdagen (die ook vaak in de cao of avr zijn bestempeld als vrije dag) sluiten slecht aan bij andere religieuze of culturele achtergronden. Daarom wisselen steeds meer organisaties (een deel van) de officiële feestdagen in voor individueel diversiteitsverlof. Werknemers kunnen deze vrije dagen naar eigen keuze inzetten, bijvoorbeeld voor andere feestdagen.

Diversiteit in loopbaanbeleid

Tot nu toe komt het nog teveel voor dat vrouwen te maken met een glazen plafond. Sinds kort moeten de 5.000 grootste organisaties hun man-vrouwverhouding jaarlijks rapporteren aan de SER plus de streefcijfers voor het komende jaar aanleveren, inclusief een bijbehorend plan van aanpak. Ook grote publieke en non profit organisaties moeten dat. Is jullie organisatie dat niet verplicht? Kijk dan toch eens of het de moeite waard is mee te doen.

Tip: Wees ervan bewust dat meer diversiteit ook niet betekent dat elk voorkeursbeleid is toegestaan. Lees daarvoor de checklist Eisen aan voorkeursbeleid voor etnische en culturele minderheden.

Tot slot nog vier tips voor diversiteitsbeleid:

Train het management

Een diversiteitstraining is een goed startpunt om de (HR-)medewerkers en managers en teamleiders in jouw organisatie bewust te maken van hun onbewuste vooroordelen en ideeën.

Maak diversiteit meetbaar

Gaat jouw organisatie aan de slag met het diversiteitsbeleid? Formuleer dan duidelijk meetbare doelstellingen. Beleid is niet compleet zonder heldere kritieke prestatie indicatoren (KPI’s). Denk aan het percentage vrouwen of mannen in de organisatie of in bepaalde functies. Zorg er ook voor dat er een evaluatiemoment wordt ingepland. Dan kun je nagaan of de doelstellingen zijn behaald en waar eventueel moet worden bijgestuurd.

Betrek de ondernemingsraad

Het is verstandig de ondernemingsraad te betrekken bij het invoeren of wijzigen van diversiteitsbeleid. Op onderdelen van dat beleid, zoals aanstelling, beloning, bevordering, opleiding en beoordeling heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht. Dat geldt zowel voor nieuw beleid als gewijzigd beleid.

Hou rekening met de AVG

Vaak impliceert diversiteitsbeleid ook inzicht in de samenstelling van het personeelsbestand. Daarvoor worden misschien bepaalde persoonsgegevens gebruikt. Die moeten dan wel voldoen aan de geldende privacywetgeving zoals die staat in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Meer weten over de AVG? Bekijk deze checklist.

Tip: Vergeet niet dat de ondernemingsraad ook instemmingsrecht heeft over het verwerken en beschermen van persoonsgegevens, volgens Artikel 27 lid 1k van de Wet op de ondernemingsraden (WOR).