Checklists
Laatst gewijzigd op: 30 oktober 2020
Arbeidsbeperkten

Werknemer met arbeidsbeperking: regelingen voor werkgevers

Mensen met een arbeidsbeperking moeten zo veel mogelijk mee kunnen doen met de rest van de maatschappij. Zo ook op de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn veel verschillende initiatieven, regelingen en geldpotjes. In deze checklist geven we een overzicht van de plichten en de mogelijkheden voor de werkgever om arbeidsbeperkten in dienst te nemen.

Quotum

Allereerst de plichten. De Banenafspraak, die sinds 11 april 3013 van kracht is, kent een zogeheten quotumregeling. Werkgevers met ongeveer 25 fulltime werknemers of meer (40.575 uitbetaalde uren) moeten een bepaald percentage werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen of inlenen. Elk jaar checkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of voldoende organisatie aan hun quotumplicht voldoen. Als stok achter de deur is er nog de quotumheffing, maar die is uitgesteld tot 2022.

Doelgroepregister

Dan de mogelijkheden. Sinds 1 januari 2015 bepaalt de Participatiewet dat iedereen die wel kan werken, maar hier ondersteuning bij nodig heeft, dat kan krijgen. Het UWV bepaalt of een werknemer onder de Participatiewet valt. Deze mensen worden bijgehouden in het doelgroepregister. Werkgevers kunnen in dit register opzoeken of een sollicitant of werknemer onder de Participatiewet valt. Hier kunt u het doelgroepregister vinden.

Premiekorting

Staat een werknemer in het doelgroepregister? Dan kan de werkgever premiekorting op de loonheffing ontvangen op de Wia/Wao- en Ww-premie die de werkgever betaalt. Met de regelhulp financieel CV van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunt u berekenen op welke korting u recht heeft. Deze regelhulp is gratis en kunt u hier vinden.

Loonkostensubsidie

Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben, hebben soms ook recht op loonkostensubsidie. Deze subsidie compenseert de werkgever voor de lagere productiviteit van de arbeidsbeperkte werknemer. Bij die lagere productiviteit hoort een navenant lagere loonwaarde. De subsidie vult aan tot 70% van het wettelijk minimumloon zolang de loonwaarde lager dan het minimumloon ligt. De regeling heeft geen einddatum. De loonkostensubsidie kunt u aanvragen bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

LKV

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruik maken van loonkostenvoordelen (LKV). Dit is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en voor mensen met een arbeidsbeperking die uit een uitkeringssituatie komen: De werknemer moet eerst zelf bij het UWV een doelgroepverklaring aanvragen, binnen drie maanden nadat hij gestart is met werken op de nieuwe werkplek. Als u een kopie van de doelgroepverklaring LKV heeft ontvangen van de werknemer, kunt u in de aangifte loonheffingen de indicatie voor het LKV op ‘ja’ zetten. Het UWV berekent op basis van uw aangiften loonheffingen voor welke werknemer(s) u recht heeft op het LKV. De regeling loopt maximaal drie jaar, behalve bij herplaatste werknemers met een arbeidsbeperking, daar is dat één jaar.

Extra’s voor Wajongers

Het UWV kan u als werkgever financieel ondersteunen als u een Wajonger in dienst neemt. Bijvoorbeeld door:

  • proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt het UWV de uitkering twee maanden door. U hoeft dan geen salaris te betalen;
  • loondispensatie: het UWV betaalt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.

No-risk polis

En er zijn nog andere voordelen. Als u een werknemer met een arbeidsbeperking in dienst heeft, heeft u recht op een zogenaamde no-risk polis. Met een no-risk polis ontvangt u een vergoeding voor de loonkosten van de arbeidsbeperkte werknemer als hij ziek is. Dit zorgt voor een kleiner financieel risico. U kunt sinds 1 januari 2017 voor onbepaalde tijd gebruik maken van de uniforme no-risk polis van het UWV als:

  • uw werknemer valt onder de doelgroep van de banenafspraak;
  • uw werknemer beschut werk verricht op grond van de Participatiewet.

Job crafting en job coaching

Vaak is er binnen een organisatie geen kant- en klare functie voor arbeidsbeperkten. Door middel van job crafting is het misschien mogelijk nieuwe functies te creëren. Vaak door specifieke taken uit het reguliere takenpakket van vaste medewerkers te halen. Bij het werkgeversservicepunt van het UWV kunt u gratis advies krijgen over het vormgeven van een inclusieve arbeidsorganisatie. Het advies richt zich voornamelijk op eenvoudige werkzaamheden in uw al bestaande werkprocessen. Deze combineert het servicepunt tot een nieuw takenpakket. Vervolgens dragen zij voor deze nieuwe functies geschikte kandidaten aan uit de doelgroep.

Er is ook geld voor een jobcoach, die zorgt voor de persoonlijke begeleiding van de arbeidsbeperkte werknemer. De coach kan helpen bij het inwerken en kan helpen om het werk geschikt te maken voor de beperkte werknemer. De aanvraag voor een gesubsidieerde jobcoach kan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven.

Aanpassing werkplek

Een reguliere werkplek heeft aanpassingen nodig voor een werknemer met een handicap. Hier kan de werkgever een vergoeding voor krijgen. Deze vergoeding kan hij aanvragen bij de gemeente. Het gaat dan om aanpassingen als:

  • niet meeneembare voorzieningen, zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan;
  • meeneembare voorzieningen, zoals een aangepaste bureaustoel of een brailleregel voor blinde en slechtziende werknemers.