Faq's
Laatst gewijzigd op: 8 april 2020

Help, we hebben een klokkenluider. Wat nu?

Een klokkenluider is iemand die melding doet van een misstand bij de organisatie. Veelal intern, bij de bestuurder of toezichthouder, omdat de eigen leidinggevende geen gehoor geeft. En als dat niet lukt, dan extern, bij het Huis voor de Klokkenluiders. Een klokkenluider wordt vaak gezien als iemand die ‘de vuile was buiten hangt’. Maar u kunt het beter zo neutraal mogelijk interpreteren als het aankaarten van een mogelijk serieuze misstand. Het is trouwens een wettelijke plicht dat elke organisatie een interne klachtenprocedure of klokkenluidersregeling heeft. De wetgever heeft ook bepaald dat klokkenluiders arbeidsrechtelijk beschermd dienen te worden en dat er vaste procedures zijn hoe om te gaan met klokkenluiders. Het door de overheid ingestelde Huis van de Klokkenluiders heeft onlangs een handige richtlijn gemaakt over de rechtsbescherming en de klokkenluidersregeling.

Traject

Na een melding is het eerst zaak de melder te beschermen en afspraken te maken over vertrouwelijkheid en anonimiteit. Daarna dient u een inschatting te maken van de ernst van de mogelijke misstand. Lijkt die reëel, dan is een feitenonderzoek gepast. Dat kan intern of extern. Alle stappen die u doet moeten vooraf duidelijk omschreven zijn in de klokkenluidersregeling. Heeft uw organisatie een ondernemingsraad? Dan bent u verplicht de regeling, net als eventuele latere aanpassingen daarvan, voor instemming aan de OR voor te leggen.

Privacy

Let ook extra op de privacy van de werknemers bij een feitenonderzoek. Instemming van de OR is ook vereist bij langduriger gebruik van cameratoezicht of het gebruik van verborgen camera’s ten behoeve van een onderzoek. De werkgever moet, bij gebruik van deze maatregelen, een zogenaamde data protection impact assessment uitvoeren. Camerabeelden mogen volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet langer worden bewaard dan vier weken, tenzij de beelden een incident weergeven dat verder uitgezocht moet worden. Dan mogen de beelden bewaard blijven tot het onderzoek naar de misstand is afgerond.