Nieuws
Publicatiedatum: 1 oktober 2020 | Geschreven door: Lisanne van 't Riet
Now-I

Definitieve vaststelling NOW 1 vanaf 7 oktober aanvragen

Heeft uw organisatie een voorschot op NOW 1 ontvangen? Dan kunt u vanaf 7 oktober 2020 een verzoek indienen voor de definitieve vaststelling NOW 1 bij het UWV. Als de definitieve berekening even hoog is als uw aanvraag, dan ontvangt u de resterende 20% dat niet eerder als voorschot is uitbetaald. u kunt ook meer, of juist minder subsidie krijgen, als blijkt dat uw omzetverlies hoger dan wel lager was dan u eerder had aangegeven. Dat blijkt uit de Kamerbrief die Minister Koolmees op 30 september naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Werkelijke omzetdaling

Op zijn vroegst verwacht het UWV eind november uitsluitsel te kunnen geven op de eerste aanvragen. Officieel heeft het UWV 52 weken de tijd. Per loonheffingsnummer moet u een definitieve aanvraag indienen bij het UWV. Daarbij hoort een opgave van de werkelijke omzetdaling. Het UWV wil weten in hoeverre die afwijkt van uw eerdere inschatting bij de aanvraag.

  • Heeft u minder dan € 20.000 aan voorschot NOW 1 ontvangen, dan heeft u geen verklaring van een boekhouder of accountant nodig om het verzoek tot vaststelling in te dienen. U kunt uw aanvraag tussen 7 oktober 2020 en 23 maart 2021 indienen.
  • Heeft u een voorschot ontvangen tussen de € 20.000 en € 100.000 (vergelijkbaar met een definitieve tegemoetkoming tussen de € 25.000 en € 125.000), dan moet u bij uw vaststellingsverzoek een derdenverklaring inleveren. Dat is een door het UWV opgestelde verklaring over de daadwerkelijke omzetdaling, die moet worden ingevuld door uw administratiekantoor, belastingconsulent, externe boekhouder of accountant. U dient uw aanvraag aan te passen aan de daadwerkelijke omzetdaling. U kunt uw aanvraag tussen 7 oktober 2020 en 23 maart 2021 indienen.
  • Heeft u meer voorschot ontvangen dan € 100.000 (of een tegemoetkoming van € 125.000), dan heeft u een volledige accountantsverklaring nodig. U dient uw aanvraag aan te passen aan de daadwerkelijke omzetdaling. U kunt uw aanvraag tussen 7 oktober 2020 en 29 juni 2021 indienen.

Concern en werkmaatschappij

Voor de concerns zijn de regels iets ander. Hierbij geldt dat de bedragen van alle aanvragen (dus van alle loonheffingennummers) binnen de groep of het concern bij elkaar opgeteld dienen te worden. Het totaalbedrag bepaalt of u een accountants- of derdenverklaring nodig heeft. Bij een NOW-aanvraag op werkmaatschappijniveau (omdat het concern of de groep onder de 20% omzetverlies zit) is altijd een accountantsverklaring nodig.

Terugbetalen

Vergeet u een definitieve aanvraag te doen, dan dient u het volledige voorschot terug te betalen. Als uit de berekening blijkt dat uw organisatie minder dan 20% omzetverlies had, dan moet u ook het volledige voorschot terugbetalen. Als uw definitieve berekening lager uitvalt dan het voorschot dan moet u het te veel betaalde bedrag terugbetalen. Is uw omzetverlies hoger, dan past het UWV bij.

Bezwaar

Ben u het niet eens met de definitieve berekening? Dan kan uw organisatie bezwaar aantekenen bij het UWV. Dit moet binnen zes weken na de definitieve vaststelling. Werkgevers kunnen zowel op papier als digitaal bezwaar maken. De laatste optie kan via het B&B NOW kantoor in het online Werkgeversportaal. Zodra het bezwaar in behandeling wordt genomen neemt het UWV telefonisch contact op met de werkgever. Het UWV streeft ernaar om binnen zes weken na het indienen van het bezwaarschrift uitsluitsel te geven.