Nieuws
Publicatiedatum: 12 november 2020
Now-regeling

Loket NOW 3.1 open tot 13 december

Vanaf maandag 16 november tot en met 13 december gaat het UWV-loket open voor NOW 3.1. Dat is de tegemoetkoming in de loonkosten voor het vierde kwartaal van 2020. NOW 3.1 is niet alleen beschikbaar voor aanvragers van de eerste en tweede steunronde, maar ook voor organisaties die niet eerder een beroep deden op de regeling. De andere belangrijkste veranderingen ten opzichte van NOW 2 zijn een lagere tegemoetkoming, van 90% naar 80% van de loonkosten en het vervallen van de boete wanneer de loonsom lager is vanwege bedrijfseconomisch ontslag.

Drie tranches

NOW 3.1 is de eerste van drie tranches NOW 3. Elke tranche geldt voor drie maanden tegemoetkoming en moet apart worden aangevraagd. De aanvraag voor NOW 3.1 moet tussen 16 november en 13 december worden gedaan. Voor 3.2 is dat tussen 15 februari en 14 maart en voor 3.3 is dat tussen 17 mei en 13 juni.

Omzetverlies

Ook het omzetverlies moet berekend worden voor drie maanden. Die drie maanden zijn voor geheel nieuwe aanvragers naar keuze tussen oktober-december, november-januari of december-februari. Ontvangers van NOW 2 hebben geen keuze: de eerste NOW 3 periode moet aansluiten op de toegekende NOW 2 periode. Het omzetverlies berekent u vervolgens door de geschatte omzet in deze drie maanden te vergelijken met een kwart van de jaaromzet van 2019. Dat verlies moet vervolgens minimaal 20% bedragen bij 3.1 (en 30% bij 3.2 en 3.3) om voor tegemoetkoming in aanmerking te komen.

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom bij NOW 3.1 is de maand juni 2020 zoals die bij het UWV bekend is vanwege de loonaangifte. Als die niet aanwezig is, geldt de maand april 2020 als referentiemaand. De tegemoetkoming is gemaximeerd op 1,4 de loonsom van de referentiemaand vermenigvuldigd met de factor 3 (voor drie maanden). De opslag van 40% is bedoeld om ook de overige loonkosten te dekken, zoals de opbouw vakantiegeld, werkgeverspremies en werknemerspremies voor pensioen. Hele hoge salarissen zijn afgetopt tot een maximum van € 9.691 per maand. Dat is omgerekend rag van twee keer het SV-dagloon à  x 21,75 SV-dagen. Voor NOW 3.2 geldt datzelfde maximum, voor 3.3 daalt dat tot € 4.845 (1x SV-dagloon).

Voorschot

Het UWV hoopt binnen twee tot vier weken na de aanvraag een voorschot uit te keren. Bij de NOW 3 aanvragen geldt hetzelfde systeem als bij de eerdere rondes. U vraagt de tegemoetkoming voorlopig aan, waarna het UWV na een eerste, korte toets 80% van het gevraagde bedrag als voorschot uitkeert. Bij de definitieve aanvraag, die pas achteraf wordt gedaan, vindt een zwaardere controle plaats op omzetverlies en loonsom. Pas dan wordt de resterende 20% uitbetaald, verrekend met de meer- of mindersubsidie waar u recht op heeft. Extra subsidie krijgt u alleen als het omzetverlies hoger is dan verwacht, niet als de loonsom hoger is geworden. U moet dat hogere omzetverlies wel binnen zes weken na de toekenning van het voorschot.

Ontslag

Bij NOW 3 geldt geen boete meer als de loonsom daalt door bedrijfseconomisch ontslag. Die boete bestond uit een meer dan evenredige verlaging van de tegemoetkoming als de loonsom daalde. Dat is nu vervallen. Sterker nog, de loonsom bij de definitieve aanvraag mag zelfs (beperkt) afwijken van de voorlopige aanvraag zonder dat dit geldelijke consequenties heeft. Bij NOW 3.1 is de vrijgestelde afwijking 10%, bij 3.2 is dat 15% en bij 3.3 zelfs 20%. Uw subsidie wordt alleen over het meerdere gekort, niet op de vrijstellingen.

NOW-telefoon

Besluit u toch werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen tijdens de tegemoetkomingsperiode, dat moet u als aanvrager dit direct verplicht melden via de NOW-telefoon van het UWV. Doet u dat niet, dan wordt uw definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd. Ook heeft u een inspanningsplicht de ontslagen werknemer(s) te begeleiden naar ander werk. Een andere eis is dat u uw werknemers stimuleert zich bij- of om te scholen. Dat kan ook met het programma ‘Nederland leert door’, met gratis online cursussen en loopbaanadvies.

Dividend

Andere plichten blijven intact. Aandeelhouders, bestuurders en directies mogen geen winstuitkering, bonus of dividend ontvangen en geen eigen aandelen inkopen zolang het voorschot NOW 3.1 hoger is dan € 100.000 of de definitieve tegemoetkoming meer is da € 125.000. Ondernemingsraden moeten op de hoogte worden gebracht van de aanvraag en de administratieve bewaarplicht is vijf jaar na de definitieve toekenning.

Meer weten over de NOW 3 en definitieve aanvraag NOW 1? Kijk dan het webinar NOW: definitieve aanvraag 1 en voorlopige aanvraag 3.