Checklists
Laatst gewijzigd op: 19 maart 2018

Bedrijfshulpverlening (BHV)

In uw organisatie moet bedrijfshulpverlening (bhv) aanwezig zijn in het geval van een brand, ongeval of een andere gevaarlijke situatie. U bent verantwoordelijkheid voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers en bezoekers van uw organisatie. Het is verplicht om in ieder geval een bedrijfshulpverlener aan te stellen. Bekijk in deze checklist alles over de regels omtrent bedrijfshulpverlening en het organiseren van bhv.

Het belang van bhv

Bedrijfshulpverlening draagt bij aan de beheersing van veiligheidsrisico’s in de organisatie en is verplicht voor alle organisaties. De Inspectie SZW kan boetes uitdelen als de bhv niet is geregeld. De veiligheidsrisico’s horen in de risico-inventarisatie en -evaluaties (RI&E) te staan. In het Plan van Aanpak staat hoe u de risico’s kunt elimineren of beperken. Toch zullen er altijd een aantal risico’s overblijven zoals een blikseminslag, gifwolk, storm of brand. Niet alle risico’s kunt u voorkomen. Voor deze restrisico’s stelt de organisatie het bedrijfshulpverleningsplan op. Om dit plan uit te voeren, moet er een bhv-organisatie in het leven worden geroepen.

De RI&E moet actueel zijn. Denk daarbij aan gewijzigde werkmethoden, werkomstandigheden, de stand van de wetenschap en van professionele dienstverlening. Bekijk regelmatig of de RI&E nog voldoet.

Het bhv-plan

In het bhv-plan staan de procedures bij ongevallen en calamiteiten om de directe schade te kunnen minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen, totdat de externe hulpverleningsdiensten zoals politie, de brandweer en ambulance zijn gearriveerd. In het plan staan de noodplannen per incident, de tekeningen van het gebouw, de vluchtwegen, telefoonnummers van in- en externe contacten, de procedures en werkinstructies die aan de hand van de vooraf opgestelde risicoscenario’s zijn vastgelegd.

Het bhv-plan moet worden opgesteld zodat het gemakkelijk kan worden aangepast. Een goed bhv-plan moet iedereen kunnen begrijpen. Ook de externe hulpverleners. Het moet bovendien beknopt en actueel zijn. Om de actualiteit van het bhv-plan te waarborgen, moet een beheerder worden aangesteld.

Adequate communicatie tijdens een crisissituatie zal beter verlopen als van te voren een communicatieplan is opgesteld.

Organiseren

Door de bhv goed te regelen voldoet u aan de zorgplicht voor medewerkers en bezoekers. Zorg daarom dat er iemand verantwoordelijk is voor de bhv. Ook zijn er deskundige werknemers nodig die bijstand kunnen verlenen. Het aantal bhv’ers dat een organisatie moet hebben is niet in de wet geregeld. De organisatie van de bhv hangt af van de risico’s in het bedrijf en vloeit dus voort uit de RI&E.

Denk ook aan vakantie, verlof en ziekte van de bhv’ers. U heeft er daarom altijd minimaal twee nodig. Er moet er altijd één op de werkvloer aanwezig zijn.

Taken

De taken van de bhv’er moeten worden beschreven in het bhv-plan. Het moet duidelijk zijn wie verantwoordelijk is (Wie belt bijvoorbeeld 1-1-2?) en wie welke taken voor zijn of haar rekening neemt. Bhv’ers kunnen in iedere organisatie andere taken hebben, maar ze hebben in ieder geval de volgende drie wettelijke taken:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

Daarnaast kunnen ze ook de volgende werkzaamheden op zich nemen:

  • Het geven van voorlichting;
  • De melding van calamiteiten aan externe hulpverleners;
  • Het bijstaan van externe hulpverleners.

Zorg ervoor dat de werknemers zijn voorgelicht over wat zij moeten doen bij calamiteiten en dat zij weten wie de bhv’ers zijn en waar ze hen kunnen vinden.

Opleiding

De bhv’ers moeten meteen in actie komen als er een incident is. Er is in de wet niets geregeld over de responstijd. Om ervoor te zorgen dat bhv’ers leren wat ze moeten doen, moeten ze regelmatig oefenen. Het is verstandig om een keer per jaar een herhalingscursus te volgen. Bovendien kunt u de bhv’ers een vergoeding geven voor het bhv-werk. Hierdoor stimuleert u om bhv’er te worden.

Evalueer regelmatig de bhv. Dat kan meteen als u de RI&E en het plan van aanpak bespreekt.