Checklists
Laatst gewijzigd op: 24 augustus 2016

Functieomschrijving van de preventiemedewerker

De werkgever dient te voorzien in een preventiemedewerker zoals bedoeld in artikel 13 van de Arbowet. De preventiemedewerker dient te werken conform het functieprofiel preventiemedewerker. Gebruik deze checklist om ervoor te zorgen dat het functieprofiel compleet is.

Functie

Functiebenaming: preventiemedewerker
Niveau: de preventiemedewerker werkt op [HBO of MBO] niveau.
Doel van de functie: Het invullen van de wettelijke verplichtingen uit de Arbowet (art.13) binnen de organisatie.
Plaats in de organisatie: De preventiemedewerker legt verantwoording af aan [functie in de organisatie].
Vrijgesteld voor: [aantal] uur per week

Functieprofiel

 • communicatief sterk;
 • oplossingsgericht denken en werken;
 • toegankelijk voor collega’s en directie;
 • goed op de hoogte van de dagelijkse gang van zaken binnen de praktijk;
 • beschikt over voldoende inzicht over arbeidsomstandigheden in het bedrijf en de wijze waarop deze worden aangepakt;
 • kennis hebben en gebruik maken van het voorlichtingsmateriaal wat betreft gezond en veilig werken;
 • mee kunnen werken aan het (laten) uitvoeren van een RI&E en het plan van aanpak;
 • als aanjager kunnen optreden over het inrichten en uitvoeren van een goed arbobeleid;
 • het kunnen omgaan met arbozorg(systeem)elementen, arbowetgeving en normen.

Bevoegdheden

De preventiemedewerker is bevoegd om gevraagd en ongevraagd adviezen te geven aan medewerkers, management en het medezeggenschapsorgaan (OR, PVT of arbocommissie). De preventiemedewerker heeft eigen budget, middelen en tijd voor ondersteuning door derden. Deze worden vastgelegd in de RI&E. Hij heeft mandaat voor het bezoeken van werkplekken en het raadplegen van externe arbo-deskundigen (arbodienst, Inspectie SZW, bedrijfsarts en dergelijke).

Verantwoordelijkheden

De preventiemedewerker is verantwoordelijk voor:

 • Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
 • Deze maatregelen (mede) uitvoeren.

Aanvullende taken

Naast bovenstaande hoofdtaken kan de preventiemedewerker aanvullende taken uitvoeren: <voorbeelden. Invullen door werkgever>

Signalering en melding

 • Signaleren en melden van arboknelpunten
 • Periodieke inspectierondes lopen om te kijken of arborichtlijnen worden nageleefd
 • Arbomeldpunt zijn voor gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en arboklachten
 • Analyseren/evalueren gevaarlijke situaties, (bijna) incidenten en arboklachten (met anderen)
 • Checken realisatie van uitvoering plan van aanpak en doelen (met anderen)

Aanlevering input

 • Input aanleveren voor het schrijven van (bijstelling van) voorstel voor plan van aanpak
 • Meewerken aan formuleren/bijstellen doelen, opzet en middelen voor arbo (met anderen)
 • Overleggen over (bijgesteld) plan van aanpak voor arbo (met anderen)
 • Input aanleveren voor het produceren/aanpassen van arbobeleidsdocumenten (met anderen)
 • Bijwonen werkoverleggen m.b.t. arbo (om arbo-info te verzamelen/verspreiden)

Voorlichting en instructie

 • Arbo-vraagbaak zijn (beantwoorden vragen van medewerkers over arbo)
 • Verzorgen voorlichting/instructie/onderricht t.a.v. arbo (bijv. tiltraining, Bhv-cursus)

Evaluatie

 • Evalueren gerealiseerde uitvoering plan van aanpak (met anderen)
 • Evalueren van werking van het arbozorgsysteem in het licht van gestelde doelen (met anderen)

Ontslagbescherming

In veel organisaties geniet de preventiemedewerker ontslagbescherming. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een preventiemedewerker niet zonder voorafgaande toestemming van de kantonrechter opzeggen.