Checklists
Laatst gewijzigd op: 17 januari 2011

Taken voor de arbodienst

Organisaties krijgen in toenemende mate de mogelijkheid om hun arbobeleid zelf vorm te geven. Een van de mogelijkheden om u bij te laten staan op arbo gebied is door een arbodienst in te schakelen. Zo’n arbodienst kan uw organisatie adviseren en ondersteunen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemers.

Sluit uw organisatie een contract met een arbodienst, dan krijgt u doorgaans een standaardpakket van enkele dienstverlenende taken. Afhankelijk van uw organisatie kunt u natuurlijk kiezen welke aanvullende taken u daaraan toevoegt.

Standaardpakket

Als uw organisatie ervoor kiest om een arbodienst in te schakelen, kan een standaardpakket vaak volstaan. Deze pakketten bieden doorgaans alle diensten om te voldoen aan de minimumvereisten voor arbodienstverlening. De standaardpakketten van de arbodiensten die uw organisatie inschakelt, zijn over het algemeen hetzelfde. Het gaat om de volgende standaarddiensten:

  • de aanstellingskeuring;
  • het preventief medisch onderzoek (PMO) voor alle werknemers;
  • verzuimbegeleiding;
  • het opstellen en toetsen van de risico- inventarisatie en-evaluatie (RI&E).

Maatwerkregeling

Vroeger was het voor een organisatie verplicht om een contract met een arbodienst te sluiten. Sinds 2005 geldt deze regel niet meer. De organisatie kan besluiten om vrijwel alle taken intern uit te voeren of om ze uit te besteden aan een onafhankelijke arbodienstverlener. Er is één voorwaarde: uw organisatie moet samenwerken met afzonderlijke gecertificeerde Arbo deskundigen voor verschillende Arbo taken waarvoor deze verplichting geldt. Dit heet ook wel de maatwerkregeling.

U kunt alleen voor de maatwerkregeling kiezen als deze mogelijkheid is opgenomen in de cao of als de ondernemingsraad (OR) of personeelsvertegenwoordiging (PVT) van uw organisatie hiermee heeft ingestemd.

PMO

Een van de taken voor de arbodienst is het uitvoeren van een preventief medisch onderzoek (PMO). In dat geval geven u en de bedrijfsarts aan welke arbeidsrisico’s een rol spelen binnen uw organisatie en wat uw wensen zijn. Vervolgens is het zaak om vast te stellen bij welke soort onderzoeken uw organisatie baat heeft. Denk daarbij aan vragenlijsten over gezondheid en werkbeleving of lichamelijk onderzoek. Ook orgaanfunctieonderzoek van ogen, oren, longen of hart kan uitkomst bieden. De arbodienst voert het PMO vervolgens uit.

Consult

Een arbodienst is er ook om de werknemers bij te staan. Dit houdt in dat als een werknemer vragen heeft over zijn gezondheid – of de relatie tussen zijn gezondheid en de arbeidsomstandigheden – hij of zij altijd zelf een consult mag aanvragen bij de arbodienst. Indien nodig neemt de arbodienst contact met u op.

Verzuimanalyse

Een arbodienst is breed inzetbaar. U kunt ervoor kiezen om de arbodienst te laten nagaan hoe het met het verzuim is gesteld binnen uw organisatie. De arbodienst kan onderzoeken of er binnen uw organisatie vooral sprake is van langdurig verzuim of dat het verzuim meer frequent en kort van aard is. Daarnaast kan de arbodienst voor u onderzoeken of er verschillen in verzuim per vestiging of afdeling waarneembaar zijn. De arbodienst kan u adviseren over de oorzaken en de aanpak van frequent kort verzuim – denk aan de manier waarop medewerkers (en leidinggevenden) met elkaar omgaan.

Toetsing RI&E

Elke organisatie moet in principe zijn RI&E laten toetsen door een gecertificeerde Arbo deskundige. Bedrijven met 25 werknemers of minder hoeven dit niet, mits ze een goedgekeurd, branche specifiek en in de cao opgenomen RI&Einstrument hanteren. Een deskundige toetst zo’n RI&E-instrument. Bedrijven met meer dan 25 werknemers in dienst zijn wel verplicht om de RI&E uitgebreid te laten toetsen door een gecertificeerde arbeidsdeskundige.

Een RI&E-instrument is getoetst door een arbeidsdeskundige. Op de website www.rie.nl kunt u vinden of voor uw sector een RI&E-instrument bestaat.

Verzuimmanagement

Binnen het verzuimmanagement van uw organisatie speelt verzuimbegeleiding een cruciale rol. Daarbij bent u verplicht om met een bedrijfsarts samen te werken. De Wet verbetering poortwachter verwacht van u dat u enkele taken uitvoert. Deze zijn doorgaans ook opgenomen in het standaardpakket van een arbodienst. Denk daarbij aan taken als het doorvoeren en registreren van de ziek- en herstel meldingen, het opstellen van de probleemanalyse en het uitvoeren van de zes wekelijkse evaluaties. Ook de ziekmelding aan het UWV – na 42 weken – en het opstellen van het re-integratieverslag horen daarbij.

Verzuimbegeleiding

Een van de belangrijkste taken van de arbodienst is het begeleiden van zieke werknemers. Als eerste meldt u een zieke werknemer aan bij uw arbodienst, die vervolgens contact opneemt met de zieke werknemer. Een oordeel van de bedrijfsarts bepaalt of en in hoeverre de werknemer aan het werk kan. Wat betreft eventueel noodzakelijke aanpassingen kan de bedrijfsarts of een andere arbeidsdeskundige u adviseren.

Is de verwachting dat het verzuim lang gaat duren, dan maakt de arbodienst of de bedrijfsarts uiterlijk in de zesde week na de eerste ziektedag een probleemanalyse. Op basis van het advies over de mogelijkheden tot werkhervatting stelt u met de zieke werknemer een plan van aanpak op.

Meningsverschil met arbodienst

Het is mogelijk dat u een andere mening heeft over de arbeids(on)geschiktheid van een werknemer dan de arts van de door u ingeschakelde arbodienst. Het is dan mogelijk om een second opinion aan te vragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Dit kost u – en de werknemer, indien hij een second opinion wenst – € 50,-.

Werkgever en werknemer hoeven aan zo’n second opinion overigens formeel geen gehoor te geven. In dat geval kunnen ze naar de rechter stappen. De rechter zal de second opinion van het UWV uiteraard in zijn eindoordeel betrekken.

Klacht indienen

Mocht de door u ingeschakelde arbodienst niet voldoende functioneren, dan stelt de arbodienst u in de gelegenheid om een klacht in te dienen. Mocht u het niet eens zijn met de reactie op uw klacht, dan kunt u naar de geschillenregeling arbodiensten. De uitspraken van de geschillencommissie gelden als zwaarwegend advies.

Daarnaast kunt u nog een klacht indienen bij de instelling die de door u ingeschakelde Arbo commissie het certificaat heeft verstrekt. Voor klachten over een medisch oordeel of medisch handelen van de bedrijfsarts kunt u niet bij deze commissie terecht. Daarvoor is de second opinion van het UWV bedoeld.