Faq's
Laatst gewijzigd op: 20 april 2016 | Geschreven door: Hans Delissen
arbeidsbureau

Waar moet de werkgever voor zorgen bij het arbobeleid?

Waar moet de werkgever voor zorgen bij het arbobeleid?

Het arbobeleid is alles wat de werkgever moet doen om veilig en gezond werk mogelijk te maken. In de Arbowet staat dat de werkgever verplicht om hiervoor moet zorgen. Hij stelt het arbobeleid op in samenwerking met de ondernemingsraad of personeelsvereniging. Het arbobeleid kan uit allerlei soorten beleid bestaan, maar het omvat in ieder geval:

Voorlichting

De werkgever geeft de werknemer voorlichting over veilig werken. Hij zorgt ook voor beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een helm).

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

De werkgever is verplicht om een RI&E en bijbehorend plan van aanpak te maken. Hierin staat welke risico’s het werk met zich meebrengt voor de werknemers en hoe en wanneer ze worden aangepakt.

Ziekteverzuimbeleid

De werkgever moet zich laten bijstaan door een bedrijfsarts voor de begeleiding van zieke werknemers. Hij kan hiervoor een contract sluiten met een arbodienst.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

De werkgever moet ervoor zorgen dat er voldoende BHV’ers zijn en dat ze hun taken goed kunnen uitvoeren. Een BHV-er zorgen bij calamiteiten voor de eerste hulpverlening.

Preventiemedewerker

Iedere organisatie moet een preventiemedewerker hebben. Deze is betrokken bij de RIE en geeft advies over goed arbobeleid.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (PAGO).

De werkgever zorgt ervoor dat werknemers een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) kunnen ondergaan. De bedrijfsarts kijkt dan of zij gezondheidsproblemen hebben door het werk. Meestal zijn werknemers niet verplicht aan een PAGO mee te werken, tenzij dat wel in de cao of in een specifieke wet is bepaald.

Casemanager

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht elke werkgever een Casemanager aan te stellen als er sprake is van een langdurig ziekbed of als langdurige ziekte dreigt.