Checklists
Laatst gewijzigd op: 22 juli 2015

Casemanagement

De casemanager is een belangrijke speler in het veld van verzuim en re-integratie. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht elke werkgever om in de 8ste ziekteweek een casemanager aan te wijzen zodra er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim. Hij of zij heeft als taak het langdurig verzuim te begeleiden en te bewaken om zo effectieve re-integraties te realiseren en onnodig hoge kosten en sancties te voorkomen. In deze checklist zetten we alles rondom de casemanager op een rij.

Wat is casemanagement?

De term casemanagement komt uit de gezondheidszorg. Casemanagement werd daar ingevoerd als instrument om de kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren. De casemanager is degene die de specifieke zorgbehoefte in kaart brengt. In de re-integratiewereld is de casemanager sinds een aantal jaren in gebruik. Casemanagement is in het leven geroepen als een hulpmiddel dat een bijdrage kan leveren aan het beheersbaar maken van verzuim in organisaties.

Er zijn een drietal taakgebieden bij casemanagement, namelijk procesmanagement, procesbegeleiding en beleidsadvisering. Bij procesmanagement stuurt de casemanager de re- integratieprocessen. Bij procesbegeleiding gaat het om aandacht en coaching van de verzuimende werknemer. Bij beleidsadvisering geeft de casemanager advies. Hij heeft immers ervaring met geslaagde en mislukte re-integratietrajecten.

Realiseert u zich dat niet alle problemen door de casemanager kunnen worden opgelost. Er zijn veel meer partijen die een rol spelen bij re-integratie, zoals de werknemer, de werkgever, de arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts.

Het wettelijk kader

De Wet verbetering poortwachter vormt voor de casemanager het belangrijkste juridische kader. De werkgever moet een plan van aanpak opstellen om een zieke werknemer te laten re-integreren. Dit plan wordt in overleg met de werknemer opgesteld. De werkgever betaalt maximaal 2 jaar 70% van het loon door.

De Wet verlenging loondoorbetaling zorgt ervoor dat de werkgever langer het loon van de zieke werknemer door moet betalen als er geen of een slecht plan van aanpak is. Hij moet hieraan meewerken. Lukt het niet om de werknemer terug te laten keren in zijn oude functie, dan moet de werkgever zoeken naar passend werk binnen of buiten de eigen organisatie. Dit staat in artikel 7:658a lid 1 van het Burgerlijk wetboek. De werknemer is vervolgens verplicht om het passende werk te aanvaarden.

Met ingang van 1 januari 2020 is er de MKB-verzuim-ontzorgverzekering. Met deze verzekering is de loondoorbetaling afgedekt en nemen re-integratie professionals de regie en een groot deel van de re-integratie- en andere verplichtingen over van de werkgever.

Randvoorwaarden voor gezond werken

Het verzuimbeleid richt zich erop arbeidsomstandigheden en verzuim aan elkaar te koppelen. De casemanager kan nog zo veel doen, maar als er geen bredere integrale aanpak is dan mislukt de re-integratie waarschijnlijk.

Van belang is in ieder geval om maatregelen te nemen om verzuim te beperken, maar dan bent u er nog niet. Versterk ook de energiebronnen op het werk. Hoe krijgen mensen plezier in het werk? Reduceer stressoren in de organisatie die verzuim in de hand werken of werkhervatting bemoeilijken. Dat kan bijvoorbeeld de slechte relatie met de leidinggevende of de hoge werkdruk zijn.

Verhoog daarnaast de weerbaarheid van de medewerker door bijvoorbeeld bijscholing of loopbaanontwikkeling. Als de randvoorwaarden goed zijn kan de casemanager mensen succesvol laten re-integreren.

Casemanager is de eerste weken nog niet verplicht, maar het kan zinvol zijn toch de casemanager al eerder in te schakelen als snel duidelijk is dat het verzuim waarschijnlijk langdurig wordt.

Wie wordt de casemanager?

Meestal wordt eenvoudigweg vastgesteld dat de leidinggevende de casemanager is. Die kent de medewerker, het werk en de mogelijkheden van de afdeling. Vaak gaat dit goed. Maar bij moeilijke of gecompliceerde ziektegevallen is die zekerheid er minder.

Er zijn veel verschillende soorten casemanagers mogelijk. Mensen met kennis van het bedrijf, mensen met inhoudelijke kennis. Mensen die goed kunnen regelen. Mensen die het vertrouwen genieten van alle betrokkenen. Ze komen van binnen, of ze komen van de arbodiensten of re-integratiebedrijven. Welke is in welk geval het best? En hoe bereik je dat de medewerker het eens is met de keuze? Lees onze checklist voor meer informatie.

Zorg dat de casemanager een helder beeld heeft van de diverse partijen waar hij mee te maken heeft. De belangrijkste zijn: de zieke werknemer, HR, de leidinggevende en de bedrijfsarts.

De rollen van de casemanager

De casemanager heeft verschillende soorten rollen. Hij is voorlichter. Hij geeft informatie aan leidinggevende en medewerker over wettelijke procedures en rechten en plichten van zowel de medewerker als de werkgever. Daarnaast adviseert hij de leidinggevende en zieke werknemer, maar ook de organisatie. Hij kan ook bemiddelen als er conflicten dreigen.

Verder is hij voortgangsbewaker. Hij coördineert en bewaakt van de in het plan van aanpak afgesproken activiteiten en de evaluatiemomenten. Daarmee is de casemanager soms ook een controleur of iedereen zich aan de afspraken houdt. Tot slot is hij een netwerker die zorgdraagt voor een optimale communicatie en afstemming tussen alle betrokkenen bij de re-integratie.

Zorg dat de casemanager goed is opgeleid, want er wordt veel van hem verwacht.