Checklists
Laatst gewijzigd op: 22 februari 2019

Bedrijfsongevallen

Een bedrijfsongeval is voor alle betrokken partijen een drama. In de eerste plaats natuurlijk voor de werknemer die het slachtoffer is, helemaal als hij tijdelijk of permanent arbeidsongeschikt raakt of zelfs overlijdt. Maar ook voor u is een bedrijfsongeval heftig. Behalve met een werknemer die uitvalt, krijgt u na een bedrijfsongeval te maken met de Inspectie SZW. U moet een bedrijfsongeval aan deze instantie melden en meestal komt een inspecteur daarna de schade opnemen.

Ongeval op het werk

Een arbeidsongeval is een ongeluk dat een werknemer overkomt als hij aan het werk is of een ongeluk dat plaatsvindt als gevolg van zijn werkzaamheden. Een bedrijfsongeval betekent vaak dat u heeft gefaald in uw zorgplicht. De werkgever moet er volgens artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek op toezien dat werknemers hun werk veilig kunnen doen. U moet de werkplek zo inrichten dat de veiligheid van het werk optimaal is en werknemers instructie geven over veilig werken.

Ongeval onderweg

Ook ongevallen die de werknemer krijgt als hij niet op zijn gebruikelijke plek werkt of als hij voor zijn werk onderweg is, worden beschouwd als bedrijfsongevallen. In bepaalde gevallen hangen ongevallen tijdens het woon-werkverkeer ook samen met het werk. Bijvoorbeeld als de werknemer een ongeluk krijgt terwijl hij in opdracht van zijn leidinggevende op weg naar huis nog ergens een pakje aflevert. Meestal wordt zo’n ongeval echter niet aangemerkt als bedrijfsongeval.

Welke bedrijfsongevallen zijn meldingsplichtig?

U hoeft niet elk snij- of schaafwondje dat een werknemer op de werkvloer oploopt aan de Inspectie door te geven. Volgens de Arbowet bent u alleen tot melding verplicht als het ongeval een ziekenhuisopname, blijvend lichamelijk of geestelijk letsel of de dood van de werknemer tot gevolg heeft. Hoeft een werknemer na een bedrijfsongeval alleen poliklinisch te worden behandeld, dan is er geen sprake van een meldingsplichtig ongeval. Als u nalaat een meldingsplichtig ongeval te melden, kunnen u een fikse boete verwachten.

Boetes voor het overtreden van de Arbowet worden berekend aan de hand van verschillende factoren, zoals de ernst van het ongeval en hoeveel medewerkers betrokken zijn. Er geldt een boetenormbedrag van €50.000 wanneer een werkgever een arbeidsongeval niet direct meldt en waarbij de toezichthouder geen onderzoek meer kan verrichten.

Binnen 24 uur

Een meldingsplichtig ongeval moet u zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 24 uur melden bij de Inspectie via 0800-5151 of het online meldformulier op www.inspectieszw.nl.

Onderzoeken

Als in uw organisatie een meldingsplichtig bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden, kunt u een bezoekje van een inspecteur verwachten. De Inspectie stelt in principe bij alle meldingsplichtige ongevallen een onderzoek in. Mocht deze instantie besluiten het ongeval toch niet nader te onderzoeken, dan wordt u daarvan eerst telefonisch en daarna schriftelijk op de hoogte gesteld. Het kan ook gebeuren dat een bedrijfsongeval weliswaar niet meldingsplichtig was, maar dat de Inspectie toch een onderzoek instelt. Dit is bijvoorbeeld het geval als zij het vermoeden heeft dat een ongeval het gevolg is van een overtreding van de wettelijke voorschriften.

Situatie ongewijzigd laten

De Inspectie zal na een meldingsplichtig ongeval zo snel mogelijk poolshoogte komen nemen. U moet tot die tijd de plaats van het ongeval zo veel mogelijk laten zoals die was ten tijde van het ongeval. De inspecteur moet zich immers een goed beeld kunnen vormen van de situatie waarin het ongeval plaatsvond. Dat kan betekenen dat machines een paar dagen niet mogen draaien of dat werknemers de werkplek niet mogen betreden. Zet de plek van het ongeval daarom af met pionnen of rood-wit lint of doe de deur op slot. Ga ervan uit dat de inspecteur zal nagaan of u de Arbo-regelgeving overtreden heeft.

Behalve de plaats van het ongeval onderzoeken zal de inspecteur ook getuigen horen. U bent verplicht mee te werken en de inspecteur alle gewenste hulp en informatie te geven.

Onderzoek

Een onderzoek duurt vaak enkele maanden en in complexe zaken soms meer dan een jaar. In sommige gevallen gebeurt het onderzoek in samenwerking met de politie. Meewerken aan het onderzoek is verplicht. het onderzoek omvat meestal:

  • onderzoeken van de locatie;
  • documenten onderzoeken;
  • getuigenverklaringen verzamelen;
  • bespreken van de bevindingen van het ongevalsonderzoek met de werkgever;
  • opstellen rapportage.

Zelf onderzoeken

Als de Inspectie geen onderzoek instelt, bent u natuurlijk evenmin verplicht om dat te doen. Een eigen onderzoek naar de toedracht van het ongeval is echter wel verstandig. Zo kunt u de oorzaak van het incident achterhalen en mogelijk voorkomen dat er in de toekomst soortgelijke ongelukken gebeuren. Laat dit ongevalsonderzoek uitvoeren door een bedrijfsarts, een arbeidshygiënist, een veiligheidskundige of een arbeids- en organisatiedeskundige. Deze expert moet ervoor zorgen dat iedereen die bij het ongeval betrokken was, zijn zegje kan doen. Dus niet alleen het slachtoffer, maar ook zijn collega’s, leidinggevende en eventuele andere getuigen moeten aan het woord komen.

Nazorg

Een bedrijfsongeval kan ook een flinke mentale impact hebben. Dat geldt niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor zijn collega’s en alle getuigen van het ongeluk. Houd hier rekening mee en zorg voor psychische ondersteuning na een bedrijfsongeval, bijvoorbeeld door een vertrouwenspersoon. Het is immers niet de bedoeling dat het slachtoffer of zijn collega’s aan het bedrijfsongeval een dusdanig trauma overhouden dat ze niet meer aan het werk durven.

Protocol

Aangezien er nogal wat verplichtingen zijn bij een bedrijfsongeval, is het een slimme zet om een protocol op te stellen waarin staat wat u allemaal moet doen als zich zo’n ongeval voordoet. Zo weet iedereen waar hij aan toe is en worden er in de hitte van de strijd geen stappen overgeslagen.