Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 juni 2019

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA)

Door werkstress en burn-outsignalen in een vroeg stadium te signalen, kan je uitval door ziekte voorkomen en besparen op hoge verzuimkosten. Het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) hoort bij goed HR-beleid. Gebruik onderstaande checklist om te controleren of jouw PSA-beleid up to date is.

Inventarisatie

Voordat je weet welke maatregelen je moet nemen om werkstress en burn-outklachten te voorkomen, dien je eerst te inventariseren wat er speelt in de organisatie onder de medewerkers in het bijzonder. Dit kan je doen door een vragenlijst te verspreiden, managers te vragen naar hun observaties en eventueel een arbo-professional in te schakelen.

Zorg ervoor dat de vragenlijst altijd anoniem is en dat je dat duidelijk naar de medewerkers communiceert.

Vertrouwenspersoon

Stel een klachtenregeling op en wijs bij voorkeur een extern vertrouwenspersoon aan. Zorg dat alle medewerkers en leidinggevenden weten waar ze met klachten of problemen terecht kunnen. Licht managers in over werkdruk en werkstress door bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren. Hoe meer kennis zij hebben van vroegtijdige symptomen, hoe eerder zij problemen kunnen signaleren.

Functioneringsgesprek

Blijf gedurende het hele jaar met medewerkers in gesprek. Besteed tijdens deze gesprekken naast de voortgang van de werkzaamheden aandacht aan hoe de medewerker zijn of haar functie ervaart, de werkdruk en de omgang met collega’s en leidinggevenden en grijp direct in waar nodig.

Ga in op signalen die de medewerker afgeeft en geeft aan wat mogelijke aanpassingen zijn.

Beleid agressie, geweld en ongewenste omgangsvormen

Als werkgever ben je verplicht om beleid te voeren om PSA te voorkomen of beperken. In de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E)  zijn PSA-risico’s opgenomen. Bekijk de RI&E en het Plan van Aanpak (PvA). In het PvA staan de maatregelen om de risico’s te zoveel mogelijk uit te sluiten. Zijn deze nog up to date?

Vraag medewerkers wat zij van het PvA vinden en welke maatregelen zij belangrijk vinden en welke maatregelen zij missen.

Incidenten registreren

Houd incidenten en signalen bij door bijvoorbeeld regelmatig met leidinggevenden te overleggen. Zo kun je eenvoudig in kaart brengen wat de grootste risico’s zijn en het beleid hierop aanpassen. Maak hierbij onderscheid tussen externe en interne risico’s. Branches waar sprake is van veelvuldig patiënt- of klantcontact hebben meer te maken met externe risico’s. Door de incidenten te registreren kun je het plan van aanpak optimaliseren.

Let op: houd rekening met de geldende privacywetgeving bij het registreren van incidenten. Gebruik hiervoor de checklist Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).