Checklists
Laatst gewijzigd op: 29 mei 2017

Re-integratieverslag

Als uw werknemer ziek wordt en het is niet duidelijk hoe lang dit zal duren, dan bent u wettelijk verplicht samen met uw medewerker een re-integratietraject te starten. Daarbij gelden zeer specifieke regels en erg strakke deadlines. Uiteindelijk beoordeelt het UWV of u als werkgever en werknemer voldoende heeft gedaan aan de re-integratie op basis van het door u ingeleverd re-integratieverslag. Gebruik deze checklist om te zien hoe een re-integratieverslag is opgebouwd en wat de vereisten zijn.

Re-integratie inspanningen

Een re-integratieverslag is een weergave van de ondernomen re-integratie inspanningen. Het complete re-integratieverslag moet tegelijk met de WIA-aanvraag worden ingediend, uiterlijk in de 93e verzuimweek. Het UWV beoordeelt uw inspanningen aan de hand van dit verslag. U hoeft geen re-integratieverslag te maken als uw werknemer na zijn eerste ziektedag minder dan zes weken ziek is of korter dan zes weken in dienst blijft.

Is het re-integratieverslag onvolledig of onvoldoende uitgewerkt? Dan legt het UWV u een verlengde loondoorbetalingsplicht op van maximaal een jaar. Dat betekent dat u na twee jaar loonbetaling bij ziekte, nog een extra jaar het loon van de zieke medewerker moet betalen. U mag de medewerker gedurende deze periode niet ontslaan.

Modelformulieren

Het UWV adviseert werkgevers om bij het opstellen van een re-integratieverslag gebruik te maken van modelformulieren op haar website. Na invulling kunt u deze via het werkgeversportaal op www.uwv.nl uploaden en digitaal versturen.

De modelformulieren van het re-integratieverslag zijn:

  1. Probleemanalyse (PA)
  2. Plan van aanpak (PvA)
  3. Bijstelling probleemanalyse
  4. (Eerstejaars)evaluatie
  5. Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst
  6. Eindevaluatie
  7. Medische informatie

Wilt u geen gebruikmaken van de modelformulieren? Dan moet u toch de zeven genoemde onderdelen afzonderlijk en herkenbaar benoemen.

Week 6: Probleemanalyse

De probleemanalyse wordt opgesteld door de arbodienst of bedrijfsarts. Bij de verslaglegging door de bedrijfsarts gaat het niet alleen om het in beeld brengen van medische factoren, maar ook om het in kaart brengen van andere factoren die het verzuim beïnvloeden. Denk aan persoonlijke eigenschappen, opleidingen en vaardigheden, privé- en sociale omstandigheden, het eigen werk en factoren die met het werk te maken hebben. Daarnaast wordt geadviseerd met welke activiteiten het verzuim gevolgd kan worden. Benoem ook met welke activiteiten de re-integratie mogelijk kan worden gemaakt.

Week 8: Plan van aanpak opstellen

In overleg met uw werknemer stelt u het plan van aanpak op, zo nodig na advies van deskundigen zoals de bedrijfsarts of een arbeidsdeskundige. Daarin legt u afspraken vast over de te ondernemen acties om de mogelijkheden tot werken te vergroten. Denk hierbij aan een noodzakelijke behandeling, cursus, training of mediation.

Ook een (tijdelijke) aanpassing van de werkplek, de werkorganisatie of de arbeidstijden kan ingezet worden.

Bijstelling van de probleemanalyse

Gedurende het re-integratieproces dient regelmatig te worden geëvalueerd en bij een gewijzigde medische situatie kan de probleemanalyse worden bijgesteld.

Eerstejaarsevaluatie

De werkgever en werknemer moeten dit plan evalueren en zo nodig aanpassen. Bijvoorbeeld als de werkhervatting achterloopt bij de verwachtingen of er veranderingen optreden in de belastbaarheid van de werknemer. Ook wordt er alvast vooruitgekeken naar het komende jaar. De centrale vraag is of er al duidelijheid bestaat wanneer de werknemer binnen het bedrijf het werk kan hervatten, zij het niet in zijn eigen functie dan in een andere functie. Als dat niet zo is, moet u zoeken naar werk buiten uw bedrijf.

Eindevaluatie

Na 1,5 jaar ziekte kan de werkenemr een WIA-uitkering aanvragen. Het UWV beoordeelt de re-integratie en het re-integratieverslag.  Daarmee onderzoekt het UWV hoe u en de werknemer aan de re-integratie hebben gewerkt.  Bij het indienen van de WIA-aanvraag en voorafgaand aan de eindevaluatie van het plan van aanpak, moet de bedrijfsarts een actueel oordeel opstellen over de belastbaarheid van de werknemer op dat moment.

Medische informatie

De bedrijfsarts levert de medische informatie over het (chronologisch) verloop van de verzuimbegeleiding vanaf het begin van de ziekte of de uitval en motiveert zijn handelen in die periode.

Deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim.