Checklists
Laatst gewijzigd op: 1 juli 2016

Vakantietijd: hoe ga je om met de zieke werknemer?

De vakantieperiode is weer aangebroken. Elke zomer levert voor de achterblijvende HR-medewerkers de nodige hoofdbrekens op. Want hoe zit het ook al weer met de zieke werknemer die op reis wil of de werknemer die ziek wordt tijdens vakantie? Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid in de praktijk.

Ziekte of vakantie?

Onlangs kreeg ik de vraag van een HR-directeur of hij de ziektedagen van zijn zieke werknemer eenzijdig mocht afboeken als vakantiedagen. Er was daarover niets afgesproken. Het antwoord was daarom: ‘nee, dat mag niet’. In de arbeidsovereenkomst was deze wettelijke mogelijkheid namelijk niet opgenomen.

De wet biedt de mogelijkheid om ziektedagen aan te merken als vakantiedagen, als de werknemer maar recht houdt op het wettelijk minimum vakantiedagen.

Wachtdagen

Ook was niet opgenomen in de overeenkomst dat tijdens ziekte zogenaamde wachtdagen in acht worden genomen. In de wet staat dat werkgever en werknemer kunnen afspreken dat de werkgever bij ziekte een of twee dagen geen loon verschuldigd is. Heeft u deze mogelijkheden nog niet opgenomen in de arbeidsovereenkomsten dan geef ik dat graag in overweging mee. Er hoeft geen gebruik van te worden gemaakt, maar de mogelijkheid om in te grijpen is er dan wel. De hoofdregel is wel dat als een werknemer zich ziek meldt, de werkgever deze eenzijdige mededeling zal moeten accepteren.

Bij twijfel over of deze werknemer wel ‘echt’ ziek is, zal een werkgever de bedrijfsarts moeten inschakelen voor een spoedcontrole. Het is niet aan de werkgever om een ziekmelding van een werknemer te weigeren.

Vertraagd herstel?

Als de zieke werknemer deze zomer met vakantie wil, mag dat dan zomaar? Nee, dat mag niet zomaar. De werknemer zal de werkgever over zijn plannen moeten informeren. Daarnaast zal de werkgever moeten overleggen met de bedrijfsarts of het opnemen van vakantie niet leidt tot vertraging van het herstel en re-integratieproces. De werkgever kan over die mogelijke belemmering zelf geen oordeel vellen. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts. Als de bedrijfsarts geen bezwaar ziet, mag de werknemer op vakantie.

De werkgever mag niet zomaar de vakantiedagen in mindering brengen op het verlofsaldo. De werknemer zal daarmee moeten instemmen.

Medische verklaring

De werknemer die tijdens vakantie ziek wordt, kan claimen dat de dagen waarop hij ziek was niet als vakantiedag worden aangemerkt. Op grond van de wet mag een werknemer dit doen. De tip voor de werkgever is om in een personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat bij ziekte tijdens vakantie een medische verklaring wordt verwacht van een arts uit het vakantieland, waaruit blijkt dat de werknemer daadwerkelijk ziek is en niet in staat is om te werken. De eigen bedrijfsarts in Nederland kan daarna een oordeel geven over de geldigheid van de door de buitenlandse arts op verzoek van de werknemer verstrekte verklaring.

Komt u dit met de werknemer van te voren overeen dan kan de werknemer dus niet zomaar roepen dat zijn vakantiedagen als ziektedagen moeten worden aangemerkt. De werknemer zal moeten bewijzen dat hij ziek was en de bedrijfsarts in Nederland zal dit vervolgens moeten kunnen vaststellen.

Neem in een personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst op dat bij ziekte tijdens vakantie een medische verklaring wordt verwacht van een arts uit het vakantieland.