Faq's
Laatst gewijzigd op: 29 mei 2017 | Geschreven door: Hans Delissen

Hoeveel vakantiegeld moet ik mijn werknemers uitbetalen?

Vakantiegeld, ook wel vakantietoeslag of vakantie-uitkering genoemd, heet officieel vakantiebijslag. Het wettelijk minimum bedraagt 8% van het daadwerkelijke bruto jaarloon. In een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) kan een hoger percentage zijn afgesproken. Bijvoorbeeld een normaal maandloon, dat overeenkomt met 8,33% van het bruto jaarsalaris.

Grondslag en uitbetaling

Werkgevers zijn verplicht vakantiegeld ten minste eens per jaar uit te betalen, maandelijks mag ook. In de praktijk is de uitbetaling bijna altijd de maand mei of juni, afhankelijk wat in de cao of de individuele arbeidsovereenkomst staat vermeld. De hoogte wordt berekend over de grondslag van het daadwerkelijk uitbetaalde bruto maandsalaris van de voorafgaande 12 maanden, uiteraard naar rato als een werknemer minder maanden in dienst is. Overwerk, winstuitkering en eindejaarsuitkering tellen niet mee voor de grondslag. Als door ziekte of onbetaald verlof tijdelijk een lager loon geldt dan normaal, telt dit daadwerkelijk uitbetaalde lagere brutoloon.

Onbekend wettelijk maximum

Wat de meeste werkgevers niet weten, is dat er ook een wettelijk maximum aan vakantiegeld is. De maximale grondslag voor het vakantiegeld bedraagt namelijk drie maal het minimumloon. Over het meerdere is in principe dus geen vakantiegeld verschuldigd. Voorwaarde is wel dat die maximale grondslag in de collectieve of individuele arbeidsovereenkomst moet zijn vastgelegd. En dat is zelden het geval. In de praktijk ontvangen werknemers in de hogere salarisklassen dus gewoon 8% over hun hele brutoloon.