Faq's
Laatst gewijzigd op: 12 mei 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
arbeidsongeval

Wie is er aansprakelijk voor een arbeidsongeval: werkgever of werknemer?

Als er een ongeval op het werk plaatsvindt, komt vroeg of laat ook de vraag boven wie aansprakelijk is voor het ongeval: de werkgever of de werknemer. Mocht die kwestie voor de rechter worden uitgevochten, dan zal elke rechter het arbeidsongeval toetsen aan twee artikelen uit het Burgerlijk Wetboek: 

  • Zorgplicht van de werkgever. In artikel 7:658 lid 1 BW staat dat de werkgever een zorgplicht heeft voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemer. De werkgever moet alle maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt. Dat betekent niet alleen aanwijzingen geven om schade te voorkomen, maar ook daartoe geëigende veiligheidsmaatregelen treffen. Verder moet de werkgever ervoor zorgen dat er voldoende veiligheidsmateriaal op de werkplek beschikbaar is en erop toe te zien dat zij deze op de juiste wijze gebruiken. Welke veiligheidsmaatregelen de werkgever moet treffen en hoe hij de werknemer moet instrueren, is per geval afhankelijk van de aard van het werk, de kenbaarheid van het gevaar, de verwachte oplettendheid van de werknemer en de bezwaarlijkheid van de maatregelen. 
  • Opzet of bewust roekeloos gedrag van de werknemer. Het tweede lid van het artikel bepaalt dat de werkgever in één geval niet aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt bij het uitoefenen zijn werk: als de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. 

Kan een werkgever niet overtuigend aantonen dat er sprake is van opzet of bewust roekeloos gedrag van de werknemer, dan is de werkgever dus in alle gevallen aansprakelijk. Het vierde lid van artikel 7:658 bepaalt zelfs dat niet alleen de werkgever, maar ook de opdrachtgever van zzp’ers aansprakelijk zijn volgens dezelfde regels.