Nieuws
Publicatiedatum: 11 oktober 2023 | Geschreven door: Hans Delissen
loon

Betere loonstrook biedt meer duidelijkheid

Met een beetje geluk krijgen werknemers binnenkort een uitgebreidere loonstrook dan nu. Tot nu toe is op de loonstrook alleen het verschil tussen bruto- en nettosalaris te zien. Niet zichtbaar zijn de kosten die de werkgevers verder maken, zoals werkgeverspremies, vergoedingen voor reiskosten en thuiswerk en reserveringen voor vakantiegeld en 13e maand. Door die voortaan ook op de loonstrook te vermelden, zien werknemers beter hoeveel werkgevers extra kwijt zijn. Zo is straks te zien dat een loonsverhoging van € 1 voor een werknemer met een modaal inkomen de werkgever € 1,80 kost.

Werkgeverslasten

Werkgeverslasten bestaan uit een veelheid aan componenten:

  • de reservering voor het wettelijk verplichte vakantiegeld en de eventuele 13e maand, die respectievelijk in mei dan wel december wordt uitgekeerd;
  • het in de pensioenregeling afgesproken deel dat de werkgever bijdraagt aan premies voor pensioen en eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen;
  • de individueel geldende vergoedingen voor reiskosten, thuiswerken en de eventuele leaseauto;
  • de wettelijk verplichte premies voor de collectieve werknemersverzekeringen als Zorgverzekeringswet (Zvw), Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), Wet Kinderopvang (Wko);
  • de naar rato toegerekende premie voor de eventueel afgesloten collectieve verzuimverzekering om de loonkosten van zieke werknemers te vergoeden;
  • de in de cao afgesproken bijdragen aan collectieve opleidings- en sociale fondsen.

Salarissoftware

Straks ziet de werknemer dus op zijn loonstrook de totale loonkosten die de werkgever maakt, het brutosalaris dat daarbij hoort en het nettosalaris na aftrek van loonbelasting. De betere loonstrook is een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken, met steun van werkgeversverenigingen VNO-NCW en MKB Nederland. Er komt geen uniforme nieuwe loonstrook, omdat loonstroken gemaakt worden door verschillende aanbieders van salaris software. Zij moeten eerst hun systemen aanpassen om alle componenten te verwerken in de nieuwe loonstroken. En dat kan nog even duren.