Checklists
Laatst gewijzigd op: 13 november 2017

Second opinion bedrijfsarts

Volgens de Arbowet hebben alle medewerkers recht op een second opinion van een tweede bedrijfsarts. Hoe gaat dit in zijn werk en wat moet u als HR-professional hierover weten? Gebruik onderstaande checklist om te zien wanneer er een second opinion kan worden aangevraagd en hoe u hiermee omgaat.

Wat is een second opinion

De wettelijke regels omtrent het raadplegen van een andere bedrijfsarts zijn vastgelegd in artikel 2.14d van het Arbeidsomstandighedenbesluit. De medewerker heeft het recht een tweede bedrijfsarts te raadplegen als hij of zij ‘twijfelt aan de juistheid van het door de bedrijfsarts gegeven advies’.

Deze tweede bedrijfsarts mag niet werkzaam zijn binnen de arbodienst of het bedrijf waarin de bedrijfsarts, die het eerste advies aan de werknemer heeft gegeven, werkzaam is.

Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen bij een bedrijfsarts. Twijfelt u aan het oordeel van de bedrijfsarts? Dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij het UWV.

Aanvragen

Als uw medewerker een second opinion wil aanvragen, dient hij of zij naar de bedrijfsarts te gaan. Die verwijst de medewerker door naar de andere bedrijfsarts die in het arbocontract staat.

Zijn er meerdere gecontracteerde bedrijfsartsen, dan is de keuze aan de medewerker. Het kan ook voorkomen dat de eerste bedrijfsarts een second opinion als optie aanbiedt aan de medewerker. De medewerker is in dat geval niet verplicht om hiermee in te stemmen.

De eerste bedrijfsarts is verplicht het verzoek van de medewerker om een second opinion te honoreren. Uitzondering is als de bedrijfsarts zwaarwegende argumenten heeft om dit verzoek af te wijzen. Hij moet deze argumenten dan ook schriftelijk aan de betreffende medewerker kenbaar maken.

Informatieoverdracht

De eerste bedrijfsarts is verplicht alle relevante beschikbare informatie over de bedrijfsomstandigheden en bedrijfsinrichting aan de tweede bedrijfsarts over te dragen. Alle relevante informatie over de medewerker zelf, kan de eerste bedrijfsarts alleen overdragen aan de tweede bedrijfsarts als de medewerker daarvoor toestemming heeft gegeven. De tweede bedrijfsarts kan wel besluiten aanvullende informatie te vergaren.

Niet opschorten

Afspraken lopen door tijdens de second opinion. Dit betekent dat wanneer de werknemer een second opinion aanvraagt, de lopende afspraken met de eerste bedrijfsarts en werkgever ten aanzien van bijvoorbeeld re-integratie gewoon doorlopen. De re-integratie vindt plaats op basis van de gemaakte afspraken en wordt niet uitgesteld tot na de second opinion.

Kosten

De kosten voor de second opinion zijn voor de werkgever. Alleen als uw medewerker kiest voor een bedrijfsarts met wie u geen contract heeft, dient hij of zij zelf de kosten te dragen. Heeft uw medewerker klachten waarvoor, om een oordeel te vellen, volgens u ook meer specifieke kennis nodig is dan uw gecontracteerde arbodienst kan bieden? Dan kan het verstandig zijn om alsnog de kosten te betalen, ook al is dit niet verplicht.

Privacy

De second opinion is anoniem, u kunt niet zien welke medewerker een second opinion heeft aangevraagd. U kunt op de factuur slechts zien om hoeveel second opinions het gaat.