Checklists
Laatst gewijzigd op: 3 januari 2020

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) zorgt ervoor dat het private arbeidsrecht geldt voor (de meeste) ambtenaren. De zogeheten eenzijdige aanstelling die voorheen voor ambtenaren gold, is vervallen. Sinds 1 januari 2020 zijn het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de cao van toepassing. Zorg dat u als HR-professional goed op de hoogte bent. Bekijk in deze checklist meer informatie over de Wnra.

Arbeidsovereenkomst in plaats van aanstelling

Een ambtenaar heeft door de Wnra een arbeidsovereenkomst, waarvoor de handtekeningen van de werkgever en de medewerker nodig zijn. Voorheen kregen deze medewerkers een aanstellingsbesluit waar alleen de overheidswerkgever zijn handtekening onder zette.

De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek over arbeidsovereenkomsten (titel 10 van boek 7) zijn van toepassing op de medewerkers.

Ontslag

Er is door de Wnra meer ontslagbescherming voor ambtenaren, omdat het private arbeidsrecht geldt. Bij ontslag wegens reorganisatie of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet het UWV vooraf toestemming geven. Bij andere ontslaggronden moet de werkgever naar de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden.

Bestuursrechtelijke regels

Onder de Wnra is de hoogste rechter niet meer de Centrale Raad van Beroep, maar de Hoge Raad. Medewerkers tekenen geen bezwaar meer aan bij de eigen werkgever en gaan niet meer in beroep bij de bestuursrechter, maar kunnen terecht bij de kantonrechter.

Uitzonderingen

Een aantal groepen is uitgezonderd, voor hen zal de Wnra niet gaan gelden en zij behouden hun publiekrechtelijke rechtspositie. Per groep bestaan hiervoor verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat het een extreem zwaar beroep betreft, of omdat er geen sprake is van ondergeschiktheid. Deze groepen zijn uitgezonderd:

  • de rechterlijke macht;
  • alle defensieambtenaren;
  • alle politieambtenaren;
  • politieke ambtsdragers;
  • leden van de Hoge Colleges van Staat;
  • leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Cao in plaats van rechtspositieregeling

Met de inwerkingtreding van de Wnra zijn er cao’s in plaats van rechtspositieregelingen. Deze cao’s worden afgesloten door werkgevers, werkgeversorganisaties en vakbonden. Het kan voorkomen dat bepaalde arbeidsvoorwaarden die nu gelden niet in de cao worden opgenomen. Deze kunnen aanvullend worden vastgelegd, in overeenstemming met de ondernemingsraad, indien van toepassing in uw organisatie.

Ambtenarenwet 2017

De Ambtenarenwet 2017 vervangt de huidige Ambtenarenwet.