Faq's
Laatst gewijzigd op: 14 maart 2024 | Geschreven door: Hans Delissen
werving en selectie

Wat is het verschil tussen een PAGO en een PMO?

De termen periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en preventief medisch onderzoek (PMO) worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt. Veel werkgevers combineren de verplichte PAGO over werkgerelateerde gezondheidsrisico’s met de algehele check naar gezondheid en leefgewoontes van het PMO. Dat kan en mag. Maar houd de verschillen goed in de gaten.

Bij een PAGO geldt:

  • dat de werkgever verplicht is een PAGO periodiek aan te bieden op basis van artikel 18 van de Arbowet en de arbeidsinspectie controleert dat ook;
  • dat het doel van de PAGO is het zoveel mogelijk inperken van de gezondheidsrisico’s die het werk met zich meebrengt en het voorkomen van beroepsziekten;
  • dat de inhoud van een PAGO volgt uit de risico’s die beschreven zijn in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • de frequentie van een PAGO op advies van de bedrijfsarts is, gebaseerd op de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak.

Bij een PMO geldt:

  • dat de werkgever niet verplicht is een PMO aan te bieden en er dus ook niet periodiek;
  • dat een PMO geen verplichte inhoud kent en vaak gaat over de algehele lichamelijke en geestelijke gezondheid en de leefgewoonten van de werknemers.

Instemmingsrecht OR

De OR heeft instemmingsrecht over de wijze waarop de werkgever een PAGO of PMO aanbiedt en uitvoert. Dat volgt uit Artikel 27 lid 1d van de Wet op de ondernemingsraden. Daar staat dat de werkgever de OR (vooraf) om instemming moet vragen bij het vaststellen, veranderen en intrekken van regelingen rond arbo, verzuim en re-integratie.