Nieuws
Publicatiedatum: 12 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier

Europees parlement stemt in met loontransparantie

Om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten, heeft de Europese Commissie op 30 maart een richtlijn over loontransparantie aangenomen. Hiermee verplicht de EU de lidstaten voor 2026 in wetgeving vast te leggen dat organisaties openheid moeten geven over hun beloningsbeleid. Uit recent onderzoek blijkt dat vrouwen die hetzelfde werk doen als mannen 5-22% minder verdienen. 

Wat verandert er? 

  • Werkgevers moeten in gepubliceerde vacatures of direct bij aanvang van het sollicitatiegesprek informatie geven over het aanvangssalaris of de aanvangsschaal van de beloning. 
  • Werkgevers mogen sollicitanten niet meer vragen hoeveel zij verdienden bij hun vorige baan, een makkelijke manier voor werkgevers om de onderhandelingen te starten. 
  • Werkgevers moeten – als de werknemer daar om vraagt – informatie verstrekken over de individuele beloning ten opzichte van de gemiddelde beloning en een uitsplitsing geven van de beloning naar geslacht van medewerkers in vergelijkbare functies of met gelijkwaardig werk. 
  • Blijkt er sprake van loondiscriminatie, dan heeft de werknemer met terugwerkende kracht recht op achterstallige loonbetaling, inclusief extra looncomponenten als bonussen en extra uitkeringen. 

Nieuwe taak HR 

Voor het totale beloningsbeleid in de organisatie verandert er ook veel. De werkgever moet zijn beloningsbeleid kunnen verantwoorden.  

  • Werkgevers moeten kunnen aantonen dat er geen sprake (meer) is van loondiscriminatie. De bewijslast komt bij hen te liggen, niet meer bij de werknemer. 
  • Werkgevers met 100 of meer werknemers krijgen een informatieplicht: ze moeten jaarlijks de beloningsverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers publiceren, niet alleen voor het hele personeel, maar ook uitgesplitst naar gelijkwaardige functies. 
  • Overheden worden verplicht sancties op te leggen aan werkgevers die de wettelijke regels overtreden. Hierbij komt er een minimumniveau van boetes. 

Betrek de OR 

Omdat de rol van de OR dankzij deze EU-richtlijn aanzienlijk wordt versterkt, zal HR de ondernemingsraad meer en eerder moeten betrekken bij beloningsbeleid.  

  •  De jaarlijkse beloningsanalyse moet ook worden besproken met de ondernemingsraad. Het maakt onderdeel uit van het beloningsbeleid, waar de OR volgens artikel 27 lid 1c instemmingsrecht bij heeft. 
  • Blijkt er een beloningsverschil van 5% of meer tussen twee werknemers met dezelfde functie dat de werkgever niet kan rechtvaardigen op grond van objectieve, genderneutrale factoren, dan is de werkgever voortaan verplicht samen met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging een beloningsevaluatie uit te voeren en het beleid aan te passen. 
  • De ondernemingsraad (of personeelsvertegenwoordiging) kan straks namens werknemers in gerechtelijke of administratieve procedures optreden en het voortouw nemen om gelijke beloning te bevorderen.