Nieuws
Publicatiedatum: 14 maart 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Veilig en gezond werken

FNV maakt wensenlijst veilig en gezond werken

Vakbond FNV heeft concreet gemaakt wat zij verstaat onder veilig en gezond werken. Kwalitatief goed werk voor iedereen, een serieus arbobeleid met RI&E en Plan van Aanpak, preventie als vast onderdeel van het contract met de arbodienst, een onafhankelijker bedrijfsarts, meer handhaving op de instelling van een OR en werknemers die zelf de preventiemedewerker kiezen. Dat staat in ‘Een geniaal plan. Veilig en gezond werken kan’ dat de FNV recentelijk presenteerde.

Kwaliteit van werk

Hoofdpunt is dat werknemers een kwalitatief goed werk moeten krijgen, dat aansluit bij hun talenten en eigenschappen. Daarbij hoort goed geïnformeerd zijn, flink wat autonomie en eigen regie, een sociaal veilige omgeving, probleemoplossend vermogen en voldoende leer- en contactmogelijkheden. En daarbij hoort niet tempo-gebonden arbeid en kortcyclisch werk.

Arbobeleid

Het voorkomen van gevaren en risico’s moet centraal staan en als er ongezonde en onveilige situaties zijn, moeten ze meteen bij de bron worden aangepakt. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), de basis van de arbobeleidscyclus, moet actueel en compleet zijn. Het bijbehorende Plan van Aanpak (PvA) moet worden uitgevoerd en werknemers moeten voorlichting krijgen over omgaan met risico’s. Alleen werknemers in vaste dienst en met de nodige diploma’s mogen werken met gevaarlijke stoffen en processen.

Arbodienst en bedrijfsarts

Het standaardcontract met de arbodienst moet duidelijkheid geven over de uitvoering op organisatieniveau. Belangrijk onderdeel van het contract zou preventie moeten zijn, waarbij meer soorten arbeidsdeskundigen worden ingeschakeld. Om werkgevers niet meer de kans te geven bedrijfsartsen onder druk te zetten, moeten bedrijfsartsen voortaan niet meer rechtstreeks door de werkgever worden betaald. De bedrijfsarts moet ook onbeperkt toegang krijgen tot de werkvloer.

Arbeidsinspectie

De vakbond ziet ook graag een andere rol voor de arbeidsinspectie. Die zou meer moeten handhaven op de aanwezigheid van RI&E’s en PvA’s. Grenswaarden van gevaarlijke stoffen moeten ook worden gecontroleerd. Meldt een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige een misstand bij de inspectie, dan zou deze ook meteen actie moeten ondernemen. Werkgevers moeten verplicht worden beroepsziekten te melden bij de inspectie.

Medezeggenschap

De OR en PVT hebben een belangrijke rol bij de totstandkoming van het arbobeleid en de arbodienstverlening. Daarom wil de FNV dat waar de Wet op de ondernemingsraden (WOR) dat vereist, er een OR is in elke organisatie met meer dan 50 werknemers. De arbeidsinspectie zou ook op de instelling van de OR moeten toezien. OR- en PVT-leden die met arbo bezig zijn, moeten een passende opleiding krijgen. Preventiemedewerkers moeten voortaan gekozen worden door de werknemers en niet meer door de werkgever.