Checklists
Laatst gewijzigd op: 20 maart 2019

Re-integratie

Is een werknemer langdurig ziek, dan is het van belang om het re integratieproces te bespoedigen. Niet alleen kost een zieke werknemer veel geld, maar de werkgever is volgens de Wet verbetering poortwachter (Wvp) eindverantwoordelijke van het re-integratieproces. Hij moet in deze functie onder andere een re-integratiedossier aanleggen en een plan van aanpak schrijven. Spant hij zich in de ogen van het UWV niet genoeg in voor re-integratie, dan volgen sancties.

Poortwachter

De Wvp heeft tot doel om zieke werknemers zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Hier moeten zowel werkgever als medewerker hun uiterste best voor doen, maar de werkgever is eindverantwoordelijk. Hij moet de arbeidsongeschiktheid op tijd melden bij de bedrijfsarts, en op basis van de medische analyse een plan van aanpak opstellen. Ook moet de werkgever een re-integratieverslag schrijven voor het UWV.

Na twee ziektejaren geldt de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Oordeelt het UWV echter dat de werkgever zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie, dan krijgt hij sancties opgelegd.

U moet een langdurig zieke werknemer uiterlijk in week 42 na de eerste ziektedag officieel ziek melden bij het UWV. U moet daarbij ook een plan van aanpak indienen.

Probleemanalyse

Uiterlijk één week na ziekmelding moet u of uw werkgever dit melden bij de bedrijfsarts. Gaat het om langdurige ziekte, dan moet de bedrijfsarts binnen zes weken een probleemanalyse schrijven waarin hij advies uitbrengt over het re-integratieproces. In de analyse geeft de bedrijfsarts een beschrijving van de klachten en de behandeling, een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen die de werknemer door zijn ziekte heeft, en de verwachting van het herstel en de re-integratie. De probleemanalyse staat aan de basis van alle re-integratieactiviteiten gedurende de eerste twee jaar dat de werknemer ziek is.

Arbeidsconflict

Mogelijk houdt de ziekte van de werknemer verband met een arbeidsconflict. Daar dient u de bedrijfsarts wel van op de hoogte te stellen. Dit is logisch, want deze informatie kan zijn advies voor het re-integratieadvies beïnvloeden. Daarnaast is hij wettelijk verplicht om een eventueel arbeidsconflict nadrukkelijk te noemen in de probleemanalyse. Uiteraard moet de werkgever, als eindverantwoordelijke van het re-integratieproces, ook zijn best doen om het conflict op te lossen. In deze checklist vind u meer over wat te doen bij een ziekmelding door een arbeidsconflict.

Om niet persoonlijk betrokken te raken, kunt u ook een professionele mediator inschakelen om het conflict op te lossen.

Re-integratiedossier

In een re-integratiedossier staan alle documenten met betrekking tot de ziekte en re-integratie van de werknemer. Het opstellen van dit dossier is verplicht als er sprake is van dreigend langdurig verzuim en vormt de basis van het re-integratieverslag (zie punt 8).

Zes weken na de eerste ziektedag moet de werkgever beginnen met het dossier. Hierin komt alle relevante informatie: persoonsgegevens van de werknemer, zijn werkzaamheden, datum van ziekmelding, ziekteverloop, probleemanalyse, bewijzen van re-integratie inspanningen, het plan van aanpak en alle planningen, correspondentie, besprekingen en evaluaties.

Plan van aanpak

Op basis van de probleemanalyse moet de werkgever binnen acht weken na ziekmelding een plan van aanpak (PvA) opstellen. Hierin legt hij gedetailleerd vast welke plannen er zijn gemaakt voor succesvolle re-integratie. De werkgever geeft aan wat het uiteindelijke doel is en hoe hij dit wil bereiken. Hierbij wordt bijvoorbeeld vastgelegd of het gaat om werkhervatting in dezelfde functie of in een andere functie. Alle afspraken over het plan van aanpak worden schriftelijk vastgelegd, ook eventuele wijzigingen tijdens het re-integratieproces.

Het plan bijstellen

Als het plan van aanpak er ligt, is het werk nog niet gedaan. De praktijk kan anders zijn dan de werkgever en bedrijfsarts hebben voorzien. In dat geval moet het plan worden bijgesteld. Om het proces goed in de gaten te houden, moete vanaf het begin een aantal evaluatiemomenten vaststaan. Op die momenten kan de werkgever kijken of de voorgenomen activiteiten voldoende zijn en of de re-integratie geen vertraging oploopt. Is de werknemer na twintig maanden nog niet volledig aan het werk, stel dan in overleg met de medewerker een re-integratieverslag op.

Casemanager

Samen met de medewerker kiest u een casemanager. Deze persoon begeleidt en controleert de uitvoering van het PvA. Dit is degene die de algehele coördinatie over de re-integratieactiviteiten uitvoert. De casemanager kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar soms bent u het zelf of een andere collega. Zowel u als de medewerker kunnen bij de casemanager terecht als u vindt dat iets niet volgens afspraak verloopt.

Moeite met een casemanager aanstellen? Lees onze checklist Wie wordt de casemanager?

Re-integratieverslag

In het re-integratieverslag legt de werkgever achteraf verantwoording af over de eerste twee ziektejaren van de werknemer. Het verslag is een samenvatting van alle re-integratieactiviteiten en moet de probleemanalyse, plan van aanpak en evaluaties van re-integratieactiviteiten bevatten.

Daarnaast schrijft de werkgever samen met de werknemer een eindevaluatie. Het is belangrijk dat het re-integratieverslag volledig is, omdat het UWV op basis hiervan bepaalt of een werknemer na twee jaar ziekte een WIA-uitkering krijgt.

De werknemer kan uiterlijk 91 weken na ziekmelding een WIA-uitkering aanvragen.

Re-integratiebedrijf

Lukt het niet om de werknemer intern voldoende te faciliteren, dan kunt u een deskundige derde inschakelen. Dit kan een arbodienst zijn, maar ook een re-integratiebedrijf. Hulp inroepen van een re-integratiebedrijf is niet verplicht, maar wel een veilige optie: als het UWV na twee jaar uw re-integratieactiviteiten evalueert, wordt de inzet van een re-integratiebedrijf zeker als positief punt gezien.