Nieuws
Publicatiedatum: 15 januari 2024 | Geschreven door: Eugenia Melissen Ferrer
arbeidsinspectie jaarplan 2024

Waarop gaat de arbeidsinspectie in 2024 controleren?

De arbeidsinspectie gaat in 2024 actief controleren op schijnconstructies, op misbruik van arbeidsmigranten, op het werken met gevaarlijke stoffen en bij bedrijven die verplicht zijn een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE) te maken. Dat zijn de speerpunten naast het bestaande ‘reactieve’ werk van de inspectie: onderzoek of controle op basis van signalen, klachten, meldingen of verzoeken van burgers, ondernemingsraden of vakbonden. Dat blijkt uit het Jaarplan 2024 van de inspectie.

Schijnconstructies

De inspectie onderzoekt of bemiddelingsplatforms voor personeelsdiensten schijnconstructies inzetten als malafide verdienmodel. Doen deze freelancers of zzp’ers exact hetzelfde werk als vaste medewerkers en worden ze op dezelfde wijze aangestuurd, dan is sprake van een schijnconstructie. Werkgevers en vakbonden kunnen op basis van het inspectierapport naleving van de cao vorderen. Bemiddelaars die wel arbeid ter beschikking stellen, maar niet geregistreerd zijn als uitzendbureau krijgen een boete. Extra controle komt er op schijnconstructies met arbeidsgerelateerde verblijfsvergunningen, zoals buitenlandse studenten, kennismigranten en au pairs.

Arbeidsuitbuiting

De inspectie gaat werkgevers waar eerder sprake was van een ernstige overtreding opnieuw bezoeken of monitoren. Samen met onder meer de politie gaat de inspectie arbeidsuitbuiting controleren in en rond Rotterdam, Amsterdam en Arnhem. Inspecteurs gaan startende uitzendbureaus bezoeken om malafide herstarters op te sporen. Uitzendbureaus krijgen meer controle op de aanwezigheid van arbozorg en naleving van de arbowetgeving, ook bij hun inleners. Een speciaal team gaat samen met België en Luxemburg werkgevers onderzoeken en opsporen die arbeidsmigranten niet juist behandelen.

Gevaarlijke stoffen

Speciale aandacht geeft de inspectie aan de blootstelling met kankerverwekkende, mutagene, reprotoxische, sensibiliserende, irriterende, neurotoxische en bijtende stoffen en ioniserende straling. De inspectie onderzoekt alle meldingen en ongevallen met gevaarlijke stoffen en gaat actief onderzoek doen bij de voedselproductie, industriële schoonmaak, luchthavens en de metaal – en houtindustrie.

Brzo en ARI&E

Bedrijven die op de Brzo-lijst staan en onder de ARIE-richtlijn vallen krijgen de volle aandacht van de inspectie, omdat werknemers daar werken met (extra) gevaarlijke stoffen. De inspectie gaat 100% van de ongevalsmeldingen onderzoeken en voert onaangekondigde inspecties uit. Ook gaat de inspectie op zoek naar potentiële ARI&E-bedrijven die zich nog niet gemeld hebben. De focus ligt in 2024 vooral op de verlading van gevaarlijke stoffen en drukapparatuur. Daarbij betrekt de inspectie de medezeggenschap, arboprofessionals en brancheorganisaties.