Nieuws
Publicatiedatum: 25 mei 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp

Ketenregeling Wwz aangepast voor seizoenarbeid

Een van de doelen die minister Asscher van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid met de Wet werk en zekerheid nastreeft is het sneller laten doorstromen van medewerkers met een tijdelijk contract naar een vast contract en het voorkomen van draaideurconstructies. In de Wwz is de ketenregeling teruggebracht van drie tijdelijke contracten in maximaal drie jaar met een tussenliggende periode van drie maanden, naar drie contracten in maximaal twee jaar met een tussenliggende periode van een half jaar (van 3x3x3 naar 3x2x6). Van de ketenregeling kan worden afgeweken als er in de cao andere afspraken zijn gemaakt. Ook kan de ketenregeling bij bepaalde functies, die bij ministeriële regeling worden aangewezen, geheel buiten toepassing worden verklaard.

Bedrijven die veel met seizoenarbeiders te maken hebben, komen door de nieuwe ketenregeling in de problemen. Daarom heeft Minister Asscher een aantal wijzigingen voorgesteld. Een van die wijzigingen heeft betrekking op de aanpassing van de ketenregeling.

Aanpassing ketenregeling voor seizoensarbeid
In de cao kan de afspraak worden vastgelegd dat de tussenpoos van zes maanden wordt teruggebracht naar drie maanden. Dat geldt dan alleen voor seizoensarbeid: functies die hooguit negen maanden kunnen worden verricht door klimatologische of natuurlijke omstandigheden.

Transitievergoeding bij arbeidsongeschiktheid gecompenseerd
Minister Asscher gaat werkgevers compenseren die werknemers ontslaan die langer dan twee jaar ziek zijn. Nu houdt een werkgever zieke werknemers in dienst om transitievergoeding te ontlopen. Daarmee hoopt Asscher ook de problemen met spookdienstverbanden op te lossen. De compensatie die werkgevers ontvangen wordt gefinancierd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Helaas gaan daarmee wel de premies voor alle werkgevers omhoog, dus het is een sigaar uit eigen doos.