Checklists
Laatst gewijzigd op: 26 augustus 2015

Ontslagvergunning via UWV

Als u een werknemer wilt ontslaan kan het zijn dat partijen het niet eens worden over de redelijkheid van het ontslag. Er zijn twee ontslagroutes, via UWV of via de kantonrechter. Ontslag via UWV is alleen mogelijk als de werkgever in zwaar weer verkeert of als de werknemer langdurig niet in staat is om te werken. Voor alle overige gevallen is de kantonrechter. In deze checklist gaan we in op ontslag via UWV.

Ontslagvergunning aanvragen

Wilt u uw werknemer ontslaan, dan kunt u ontslag aanvragen bij UWV om bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid. U vraagt dan om een ontslagvergunning.

In uw aanvraag moet u de redenen voor het ontslag onderbouwen. Is er in uw cao een ontslagcommissie voor uw bedrijf of bedrijfstak ingesteld? Vraag het ontslag dan aan bij deze ontslagcommissie en niet bij UWV.

Zegt u de arbeidsovereenkomst op zonder ontslagvergunning terwijl die wel is vereist, dan is de opzegging niet geldig. De kantonrechter kan dan de opzegging ongedaan maken. De arbeidsovereenkomst blijft dan bestaan u moet uw werknemer gewoon loon betalen.

Procedure

UWV beoordeelt of uw ontslagaanvraag compleet is. Als er nog gegevens ontbreken, krijgt u acht dagen de tijd om de gegevens aan te vullen. Als u met de werknemer wilt onderhandelen over een beëindigingsovereenkomst, kunt u daarvoor 14 dagen uitstel vragen.

Wanneer de gegevens voor de ontslagaanvraag compleet zijn, ontvangt de werknemer van UWV een kopie van de volledige ontslagaanvraag. Hij heeft twee weken de tijd om hierop schriftelijk te reageren.

Behandeltermijn

De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer vier weken vanaf het moment dat UWV de complete aanvraag van de werkgever heeft ontvangen. Soms duurt het langer, bijvoorbeeld als uw werknemer het niet eens is met uw aanvraag. Of er is advies nodig van derden.

Opzegverbod

Als er een opzegverbod geldt, dan mag u het dienstverband niet opzeggen. UWV geeft in dat geval geen toestemming om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Een voorbeeld van een opzegverbod is het opzegverbod tijdens ziekte of bij zwangerschap.

Is de verwachting dat het opzegverbod binnen vier weken na de beslissing van UWV niet meer geldt? Dan kan UWV wel toestemming voor ontslag geven. U mag het dienstverband pas opzeggen vanaf de datum waarop het opzegverbod niet meer geldt. Let hierbij op dat de toestemming van UWV voor ontslag dan ook nog geldig moet zijn.

Beslissing en bezwaar

De beslissing op uw ontslagaanvraag stuurt UWV per brief naar u en uw werknemer. Tegen deze beslissing kunnen u of uw werknemer binnen twee maanden bezwaar maken bij de kantonrechter. De kantonrechter toetst bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid aan dezelfde criteria als UWV.

De kantonrechter kan het verzoek alleen inwilligen als is voldaan aan de voorwaarden voor een redelijke grond voor ontslag, en als herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Het is verstandig om een arbeidsjurist in te schakelen bij een ontslagprocedure. Samen met hem kunt u kijken wat u het beste kunt doen