Checklists
Laatst gewijzigd op: 5 februari 2021

Wet melding collectief ontslag (Wmco)

Als er een grote groep medewerkers tegelijkertijd ontslag krijgt, dan geldt er een aantal andere regels dan bij andere ontslagen. Gaat u twintig of meer medewerkers binnen drie maanden ontslaan om bedrijfseconomische redenen? Als ze in hetzelfde werkgebied werkzaam zijn, dan dient u de regels van de Wet melding collectief ontslag in acht te nemen. Lees in deze checklist meer over de regels en bepalingen van de Wet melding collectief ontslag (Wmco).

Bescherming medewerkers

Als u twintig of meer werknemers in een tijdsbestek van drie maanden wil ontslaan, dan wordt de Wet melding collectief ontslag (Wmco) van toepassing. Deze wet beschermt medewerkers in het geval van collectief ontslag, omdat de wet de werkgever verplicht om de vakbond te betrekken. Reageert de vakbond niet tijdig op uw verzoek om in overleg te treden, dan vervalt deze verplichting.

Wanneer?

Er zijn een drietal voorwaarden, waarop de Wmco gaat gelden:

 • U wil het dienstverband van twintig of meer werknemers binnen een periode van drie maanden beëindigen;
 • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen;
 • De werknemers die de u wilt ontslaan, werken binnen één werkgebied.

Stappenplan

Er zijn een aantal partijen die u dient te raadplegen in het geval van collectief ontslag. Ten eerste moet u melding maken bij UWV en vakbonden. Ten tweede dient u met de vakbonden in overleg te gaan. Daarnaast raadpleegt u uw ondernemingsraad.

Inhoud melding collectief ontslag vakbond

Als u de vakbond informeert over uw voornemen tot collectief ontslag, volstaat u niet met de simpele mededeling dat u dit van plan bent. U dient daarbij ook in ieder geval de volgende informatie te vermelden:

 • de mogelijkheden om de collectieve ontslagen te voorkomen of in aantal te verminderen;
 • de mogelijkheid om de gevolgen van het collectief ontslag te verzachten door het nemen van sociale begeleidingsmaatregelen. Denk hierbij aan herplaatsing of omscholing van de medewerkers van wie u van plan bent de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

UWV

Niet alleen de vakbond, ook het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) moet op de hoogte worden gesteld. Het UWV heeft hierbij de volgende informatie van u nodig:

 • de redenen voor collectief ontslag;
 • het aantal arbeidsplaatsen dat komt te vervallen;
 • het aantal werknemers dat u normaal gesproken in dienst heeft;
 • de datum waarop u van plan bent de medewerkers te ontslaan;
 • welke selectiecriteria u hierbij toepast;
 • hoe eventuele afvloeiingsregelingen worden berekend;
 • de manier waarop de contracten worden beëindigd;
 • of er een ondernemingsraad is en wanneer deze zal worden geraadpleegd.

De melding van het ontslag doet u via een online formulier op de website van het UWV.

Ondernemingsraad

Bij het voornemen tot collectief ontslag dient u zich, als er een ondernemingsraad in uw organisatie aanwezig is, aan artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te houden. Dat betekent dat u de OR om advies moet vragen. Het UWV neemt uw verzoek om toestemming tot het mogen opzeggen van de arbeidsovereenkomsten van werknemers niet in behandeling als u geen schriftelijke verklaring heeft waaruit blijkt dat u zowel de vakbond als de ondernemingsraad heeft geraadpleegd. Is er geen adviestraject doorlopen? Dan zal het UWV een wachttijd van een maand instellen.