Nieuws
Publicatiedatum: 5 april 2023 | Geschreven door: Janneke Zoutenbier
Ontslag en transitievergoeding

UWV scherpt regels ontslagprocedure aan

Het UWV heeft, zoals eerder aangekondigd, de ontslagprocedure bij ontslagaanvragen van werkgevers aangepast. Het gaat zowel om ontslag om bedrijfseconomische redenen als voor werknemers die langdurig arbeidsongeschikt zijn.  

Ontslag om bedrijfseconomische redenen 

  • Dit zijn de belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsregels bij ontslag om bedrijfseconomische redenen: UWV moet, zodra een ontslagaanvraag is ingediend, nagaan of sprake is van collectief ontslag. Als ten onrechte geen melding is gedaan of als de vakbonden en de ondernemingsraad nog niet zijn geraadpleegd, mag UWV de aanvraag niet behandelen. 
  • Als de werkgever bij een collectief ontslag een verklaring van de vakbonden kan overleggen waarin staat dat voor een doelmatige bedrijfsvoering het laten vervallen van arbeidsplaatsen noodzakelijk is, gaat het UWV ervan uit dat de vakbonden zowel de bedrijfseconomische noodzaak voor ontslag hebben beoordeeld als de personele maatregelen die de werkgever wil treffen. Werknemers kunnen dan geen bezwaar meer maken bij UWV dat hun arbeidsplaats niet mag vervallen, tenzij er sprake is van nieuwe feiten en omstandigheden. Het UWV blijft wel beoordelen of de regels over de ontslagvolgorde en het afspiegelingsbeginsel goed zijn toegepast en of voldaan is aan het herplaatsingsvereiste. 
  • Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie EU volgt dat ook wanneer de werkgever overgaat tot deeltijdontslag van meer dan 20 werknemers of hen een aanbod tot overplaatsing of herplaatsing onder de dreiging van ontslag doet, dit valt onder beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de zin van de Wet melding collectief ontslag (Wmco). 

Ontslag na langdurig arbeidsongeschiktheid

Dit zijn de belangrijkste wijzigingen van de uitvoeringsregels bij ontslag bij langdurige arbeidsongeschiktheid na het opzegverbod van meestal twee jaar: 

  • De ontslagaanvraag wordt niet alleen getoetst aan de wet- en regelgeving, maar ook aan de eventueel van toepassing zijnde cao, die de werknemer meer ontslagbescherming kunnen bieden dan de wet. 
  • Er is duidelijkheid over bijzondere situaties, bijvoorbeeld als de werknemer de WIA-uitkering te laat aanvraagt of er vertraging optreedt bij de behandeling van de WIA-aanvraag. 
  • De behandeling van een ontslagaanvraag wordt opgeschort als de werknemer in bezwaar is gegaan tegen de beslissing om een loonsanctie op te heffen. Het UWV wacht dan eerst de beslissing op bezwaar af.