Checklists
Laatst gewijzigd op: 18 maart 2022
vertrouwelijk

Geheimhoudingsbeding

Als een werkgever groot belang hecht dat een medewerker geen vertrouwelijke informatie aan derden verstrekt, kan hij in het arbeidscontract een geheimhoudingsbeding opnemen. Er is sprake van wanprestatie als een medewerker bedrijfsgeheimen toch aan derden verstrekt, omdat hij de afspraken uit de arbeidsovereenkomst schendt. De schade die hierdoor ontstaat kan de werkgever op de medewerker verhalen.

Vertrouwelijke informatie

We spreken van vertrouwelijke informatie als de werkgever informatie uitdrukkelijk als zodanig heeft aangemerkt en verklaard of indien de medewerker dit redelijkerwijs heeft kunnen afleiden uit de omstandigheden.

Geheimhoudingsbeding

Neem in de arbeidsovereenkomst een artikel op over geheimhouding, dat schept duidelijkheid voor zowel werkgever als medewerker. Leg daarin zaken vast zoals wat onder geheimhouding valt, de duur van de geheimhouding en welke sancties er op schending staan. Als er geen beding is opgenomen betekent dat niet dat de werkgever met lege handen staat. Dan bepalen redelijkheid en billijkheid in hoeverre de geheimhouding is geschonden.

Het is altijd beter om in het geheimhoudingsbeding vast te leggen wat er onder wordt verstaan, de duur en de sancties. Dat voorkomt misverstanden.

Schadevergoeding of boete?

In het geheimhoudingsbeding kan zijn opgenomen dat de medewerker die over de schreef gaat een vaste schadevergoeding of boete moet betalen. De werkgever kan ook een volledige schadevergoeding eisen als de medewerker de geheimhoudingsverplichting schendt. De werkgever zal een keuze moeten maken, want hij kan niet kan voor hetzelfde feit een boete én een schadevergoeding eisen.

Bedenk bij het opstellen van het geheimhoudingsbeding of je bij een wanprestatie een boete oplegt of een volledige schadevergoeding

Duur geheimhoudingsbeding

Het geheimhoudingsbeding is in beginsel voor de duur van de arbeidsovereenkomst. Het is echter verstandig om in het geheimhoudingsbeding op te nemen dat het beding ook geldt voor de periode na de afloop van de arbeidsovereenkomst. Zo kan je als werkgever voorkomen dat een ex-medewerker na het einde van het dienstverband alsnog vertrouwelijke informatie deelt met derden.

Let op dat je bij de duur van het geheimhoudingsbeding afspreekt dat het beding ook nog geldt na het einde van het dienstverband.

Gerechtvaardigde schending

Er is een gerechtvaardigde schending van het geheimhoudingsbeding, denk aan klokkenluiders die melding doen van een misstand in de organisatie. Dit gebeurt meestal intern, maar als de medewerker daar géén gehoor vindt, kan hij buiten de organisatie melding maken.