Nieuws
Publicatiedatum: 8 juni 2016 | Geschreven door: buromiddeldorp
huis voor klokkenluiders

Klokkenluidersregeling

Een klokkenluider stelt misstanden in een bedrijf of organisatie aan de kaak. Een klokkenluidersregeling of meldregeling is een interne gedragscode binnen een organisatie waarin is vastgelegd voor wie de regeling openstaat, welk soort misstanden gemeld kunnen worden, de te volgen procedure en de bescherming van de melder. Op 1 juli treedt de wet Huis voor klokkenluiders in werking waarin is vastgelegd dat organisaties met 50 werknemers of meer wettelijk verplicht zijn een dergelijke interne meldregeling te hebben.

Bescherming werknemer
De klokkenluidersregeling geldt voor alle werkenden in overheid en bedrijfsleven, dus ook voor zzp’ers en uitzendkrachten, maar ook voor ex-werknemers, klanten of leveranciers. Indien een werknemer – te goeder trouw en zorgvuldig handelend – een melding doet, mag hij vanwege deze melding niet worden benadeeld in zijn rechtspositie. In veel klokkenluidersregelingen is een overeenkomstige beschermingsbepaling opgenomen.

Adviespunt voor klokkenluiders
Klokkenluiden blijft voor de melder grote risico’s met zich meebrengen. In de praktijk is het vaak moeilijk aan te tonen dat er sprake is van benadeling door het doen van een melding of dat er andere redenen zijn. Verontruste werknemers die vermoedens hebben van misstanden en dit willen melden kunnen terecht bij Het Adviespunt Klokkenluiders, een onafhankelijke instantie die (potentiële) klokkenluiders adviseert en ondersteunt bij de stappen die zij kunnen zetten.